Found: 130  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นุง" ในจีนตอนใต้ : ประวัติศาสตร์ชาตพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม / ดำรงพล อินทร์จันทร์.
ชื่อผู้แต่งดำรงพล อินทร์จันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาชาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียกDS731.จ5 ด64 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยวนสีคิ้ว" ในชุมทางชาตินพันธุ์ : เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งสุริยา สมุทคุปติ์
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
เลขเรียกDS570.ท94 ส74 2544,305.895911 ส866ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไทดำ" เมืองแถง "ทรงดำ" ถิ่นสยาม / บุญยงค์ เกศเทศ.
ชื่อผู้แต่งบุญยงค์ เกศเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554.
เลขเรียกDS570.ล53 บ73 2554,305.895911 บ43ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAIDS และกามโรค / หมอโอภาส
ชื่อผู้แต่งหมอโอภาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548
เลขเรียกDS556.45.T5 บ532ร 2548,WC140 ห459อ 2548,616.9792 ห169อ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษา หมู่บ้านเปียงหลวง อำเภอเวีย...
ชื่อผู้แต่งวันดี สันติวุฒิเมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
เลขเรียก306.089593 ว429ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ : ภาษาและวัฒนธรรม / มานี ชูไทย
ชื่อผู้แต่งพรเพ็ญ ตันประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน : ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรร...
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียกPL4119.4 .ส74 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทดำ บ้านหัวถนน ตำบลคอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม / โดย จตุ...
ชื่อผู้แต่งจตุพล ทองสกล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกDS570.ล53 จ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขิน : การต่อรองเพื่อสิทธิการเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม / เบญจวรรณ สุขวัฒน...
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ สุขวัฒน์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียกDS576.61.ช8 บ72 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการศึกษากิจกรรมนันทนาการเชิงวัฒนธรรมของชาวภูไทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว = The study of culturalrecr...
ชื่อผู้แต่งพงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกDS589.ผ7 พ25 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอัตลักษณ์ของสี่กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้เพื่อออกแบบการ์ตูนสำหรับสือประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม...
ชื่อผู้แต่งกิตติฤกษ์ ปิตาทะสังข์
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 741.5 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม สถานที่ และอัตลักษณ์ในการพัฒนาสังคมของคนไทภาคกลางตอนเหนือของเวียดนามในยุค...
ชื่อผู้แต่งอัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
เลขเรียก305.895 อ513ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม สถานที่ และอัตลักษณ์ในการพัฒนาสังคมของคนไทภาคกลางตอนเหนือของเวียดนามในยุค...
ชื่อผู้แต่งอัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
เลขเรียกDS569.ท9 อ62 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสืบทอดอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของหมอเหยาและอัตลักษณ์ของผู้ไทในพิธีเหยาเลี้ยงผี : กรณีศึกษาตำบลโนนยาง อำเ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย ชินบุตร.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกDS570.ผ7 ส74 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ชุมชนไทยเขิน บ้านสันก้างปลา จ. เชียงใหม่ / วิทยา ดวงธิมา = The conservation of Tai-Kheun...
ชื่อผู้แต่งวิทยา ดวงธิมา
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกDS576.61.ช8 ว63 2548EB
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา