Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Border : คน พรมแดน รัฐชาติ / ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
เลขเรียกJC323 ย5ด 2559,320.12 ย152ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการธำรงชาติพันธุ์และการผสมกลมกลืนของชาวมอญ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี / ไฉน ...
ชื่อผู้แต่งไฉน สนสกุล 2502-
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกDS570.M6 ฉ93
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของโซ่กับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาเฉพาะกรณีโซ่ตำบลกุสุมาลย์และต...
ชื่อผู้แต่งขบวน พลตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527.
เลขเรียกDS570.ส9 ข35 2527
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาของชาวไทยใหญ่ จีนฮ่อ ลัวะ และกะเหรี่ยง : การศึกษาเฉพาะกรณีบ้านไม้ลุงขน บ้านถ้ำ บ้านกองลอย แล...
ชื่อผู้แต่งชนิตา รักษ์พลเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกDS570.จ6 ช36 2531
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม...
ชื่อผู้แต่งรัตนา กิ่งแก้ว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543.
เลขเรียกDS570.K6 ร62 2543
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคน พรมแดน รัฐชาติ : The border / ยศ สันตสมบัติ
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
เลขเรียกGN316 ย54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการอันจำเป็นที่เพิ่มมากขึ้นของชาวเขาเผ่ามูเซอเกี่ยวกับทักษะในการอ่านออกเขียนได้สำหรับใช้ประโ...
ชื่อผู้แต่งวิไลพร ชะมะผลิน.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยชาวเขา กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์, 2525.
เลขเรียกDS570.ม8 ว68 2525
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนชายแดนกับการก้าวข้ามพรมแดน / ยศ สันตสมบัติ และคณะผู้วิจัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียกGN320 ช32,305.8009593 ช133
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ : วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน :"ภาวการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงส...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกGN492.6 บ125 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษา สังคม และวัฒนธรรม = Language society and culture / มณทิรา ตาเมือง.
ชื่อผู้แต่งมณทิรา ตาเมือง.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
เลขเรียกH62.5.ท9 ม33,400 ม144ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษา สังคมและวัฒนธรรม : จุดร่วม จุดต่างของต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน / มณฑิรา ตาเมือง
ชื่อผู้แต่งมณทิรา ตาเมือง
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
เลขเรียกH62.5 ม122 2555,959 ม14ภ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยง ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร / ผู้เขียน : ปิ่นแก้ว...
ชื่อผู้แต่งปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฟิ้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2539.
เลขเรียกDS570.ก6 ป63,305.8 ป35ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐชาติและชาติพันธุ์
พิมพลักษณ์เชียงเใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่, [2554?]
เลขเรียกGN492.6 ร351 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐชาติและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่, 255?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีการดำเนินชีวิตของชาวชนบทในกระแสโลกาภิวัฒน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนไทพวน ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จ...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ อ่อนละมัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540.
เลขเรียกDS570.พ5 ก84
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา