Found: 116  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า / โสภา ชานะมูล.
ชื่อผู้แต่งโสภา ชานะมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียกDS563.5 .ส94 2550,309.1593 ส94ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พัฒนาการเมืองไทย : ปฎิสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิดชาตินิยม อนุรักษ์นิยม เสรีนิยม และสังคมนิยม / ...
ชื่อผู้แต่งสุจิต บุญบงการ ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNationalism in contemporary Thai society : a case study of period films from 1997 to 2005 / Chajab...
ชื่อผู้แต่งChajabhol Choopen.
พิมพลักษณ์2007.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Border : คน พรมแดน รัฐชาติ / ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
เลขเรียกJC323 ย5ด 2559,320.12 ย152ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาผู้ใหญ่กับนโยบายสร้างชาติของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงปี พ.ศ. 2481-2487 / ปรัศ...
ชื่อผู้แต่งปรัศนีย์ เกศะบุตร
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกฝังความรักชาติตามที่ปรากฎในบทละคร พระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว / ธง...
ชื่อผู้แต่งธงชัย หวานแก้ว
พิมพลักษณ์2522.
เลขเรียก895.912 ธ 131 ก 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการมีอัตลักษณ์ของชาติและความภูมิใจในชาติของเยาวชนไทย / ชลธิศ โลศิริ = The...
ชื่อผู้แต่งชลธิศ โลศิริ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความนิยมไทยและแนวทางในการเสริมสร้างความนิยมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี / วรญา ภ...
ชื่อผู้แต่งวรญา ภูเสตวงษ์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2549
เลขเรียกวจ 320.54 ว426ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัย "วัฒนธรรมทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย : ศึกษาเฉพาะ...
ชื่อผู้แต่งวิชัย ภู่โยธิน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, 2530.
เลขเรียกJ Q1745.A1 ว542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอุดมการณ์ชาตินิยมโดยรัฐผ่านแบบเรียนประถมศึกษาไทย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไพบูลย์ รัชโพธิ...
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ รัชโพธิ์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 320.54 พ93ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย และชาวมาเลเซียเชื้อ...
ชื่อผู้แต่งพีรยุทธ โอรพันธ์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก303.482 พ794ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองและการสร้าง ความเป็นไทย โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช / สายชล สัตยานุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสายชล สัตยานุรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์, 2548.
เลขเรียกDS568.8 ส64,959.3044 ส657ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองในประวัติศาสตร์ธงชาติไทย / ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม.
ชื่อผู้แต่งชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.
เลขเรียกJC347.ท9 ช36,929.92 ช15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 11 ลัทธิชาตินิยมไทย-สยาม กับกัมพูชา : ข้อพิพาทปราสาทเขาพ...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โอเพ่นบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกDS575.5.K3 ช6ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 11 ลัทธิชาตินิยมไทย-สยาม กับกัมพูชา : ข้อพิพาทปราสาทเขาพ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะ, 2552.
เลขเรียกDS 554.98 .P47 ก271 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา