Found: 1,898  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ใบชา" / โดย จินตนา แพทย์สมาน ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน, 2526.
เลขเรียก338.17372 บ941
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'จอบิ' เหยื่ออธรรม / สุรชา บุญเปี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์สนิทจันทร์, [2548?].
เลขเรียกPN5449.ท9 ส73 2547,070.43 ส 855 จ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ภูมิทัศน์มหัศจรรย์แผ่นดินจีน / อภิชาติ ศิริอุดมเศรษฐ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แชงกรี-ลา เพรส, 2551-2552.
เลขเรียกDS712 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี จุลจักรพงษ์ 1908-2008 / เรียบเรียงโดย อรสม สุทธิสาคร และสุธาทิพย์ โมราลาย.
ชื่อผู้แต่งอรสม สุทธิสาคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกDS570.45.จ76 ร54,923.1593 จ74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี แสงรัศมี 100 ปี รังสีวิทยา จุฬาฯ / จัดทำโดย ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชารังสีวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2557.
เลขเรียกWN24 จ683ร 2557,378.593 ทม0311รส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการวิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2538.
เลขเรียกJQ1745.A1 ช451ร 2538,320.9593 ช116ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง105 สูตร กาแฟ ชา \& เครื่องดื่มร้อน - เย็น / วิภาวัน จุลยา และ รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งวิภาวัน จุลยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2553.
เลขเรียกTX817.C6 ว6ห 2553,641.2 ว36ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 นายกรัฐมนตรีไทยเชื้อสายจีน / วิววัฒนา ไทยสม
ชื่อผู้แต่งวิววัฒนา ไทยสม
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556.
เลขเรียกDS578.3 ว741น 2556,352.23 ว741ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่อง18 ปี วันละสังขาร...16 มกราคม 2553 [soundrecording]/ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท).
ชื่อผู้แต่งพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท).
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วัดป่าตักศิลาย่าโม, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 โครงการความสำเร็จด้านการศึกษาของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2554.
เลขเรียกLB 2329.8 .T5 ก17ส 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี กับรัฐมนตรี...อภิสิทธิ์ / คณะผู้จัดทำ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทเอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด, 2543.
เลขเรียกDS578.32.A65 ส473 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ที่หมู่บ้านบัว ชาวกะเลิง ธวัชชัย กุณวงศ์, สุรัตน์ วรางค์รัตน์.
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย กุณวงศ์.
พิมพลักษณ์สกลนคร : ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูสกลนคร, 2532.
เลขเรียกDS570.ก57 ธ52
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปีกับรัฐมนตรี..อภิสิทธิ์ / ผู้จัดทำ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : บริษัทเอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2543].
เลขเรียกDS570.6.อ5 ส52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา