Found: 1,901  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องวิจัยในชั้นเรียน [Text] หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย. หน่วยศึกษานิเทศก์
พิมพลักษณ์เชียงราย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย 2546
เลขเรียก370.7 ส225ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กิจกรรมภาษาอังกฤษ = 108 English activities / จรีธร แหวนทอง
ชื่อผู้แต่งจรีธร แหวนทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบ็น ภาษาและศิลปะ, 2551.
เลขเรียกLB1029.G3 จ168ก 2551,บร 420 จ47ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ / สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2546.
เลขเรียกLB1060 ส75 2546,370.1523 ส473ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA study of teacher trainees'' initiations and students'' responses = การตั้งคำถามของครูฝึกสอนและการต...
ชื่อผู้แต่งPanuwat Pantakod
พิมพลักษณ์2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBackward design & child - centered / พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข
ชื่อผู้แต่งพิมพันธ์ เดชะคุปต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกLB2806.15 พ721b 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBanji jing guan run hun ji = ปานจี๋ จิง กว่าน รุ่น ฮว่า จี้ / Xue Chun Guang...[et al.]
พิมพลักษณ์Taibei : You Shi Wen Hua shi ye gufen you xian gongsi, 2008.
เลขเรียกLB1049 B36 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGoogle classroom / นพ มหิษานนท์.
ชื่อผู้แต่งนพ มหิษานนท์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น , 2561.
เลขเรียกTK5105.885.G66 น33 2561,371.1024 น16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThinking classroom : เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา / บรรจง อมรชีวิน
ชื่อผู้แต่งบรรจง อมรชีวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, 2556.
เลขเรียกLB1590.3 บ442,370.152 บ147ธ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและผลของการจัดชั้นเรียนแบบรวมชั้น : การวิจัยพหุกรณี / วิภาดา เอื้อดี = Processes and resu...
ชื่อผู้แต่งวิภาดา เอื้อดี
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการเด็กป่วนในห้องเรียน / ลัดดา ภู่เกียรติ, สุมิตรา เทียนตระกูล และ นวรัตน์ สุขวัฒนาสิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกLB3013 ก17 2551,371.1024 ก17 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา : ผลกระทบที่มีต่ออัตราการเลื่อนชั้น และความสามารถพื้นฐานของนักเ...
ชื่อผู้แต่งบุญเรียง ขจรศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527.
เลขเรียก371.1 บ546ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหนังสือสำหรับใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียก372.132 ว 522 ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 / โดย ต้าน บุญส...
ชื่อผู้แต่งต้าน บุญสมบูรณ์สกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกLB1028.25.ท9 ต73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา