Found: 178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปัญญาชนสยาม / สายชล สัตยานุรักษ์
ชื่อผู้แต่งสายชล สัตยานุรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกJQ1745.A1 ส657ส 2557,959.3 ส64ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 หลักแห่งการรวบอำนาจ = Requiem for the American dream / ชัชวนันท์ สันธิเดช, แปล.
ชื่อผู้แต่งซอมสกี้, โนม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียกHC79.I5 ซ118 2561,305.5 ซ117ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีแห่งการเลิกทาสในประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt deco sculpture / Alastair Duncan.
ชื่อผู้แต่งDuncan, Alastair 1942-
พิมพลักษณ์New York : Thames and Hudson, 2016.
เลขเรียกNB198.5.A7 D86 2016,089.95911 ว17ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLe complexe de la conscience de classe chez les personnages de romans de stendhal: Le Rouge Et Le No...
ชื่อผู้แต่งUsavadi eksaengsri.
พิมพลักษณ์1978.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2535.
เลขเรียก349.593 ก117ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องกฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย (2533 : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2536.
เลขเรียกDS568 ก525ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ = Marginalization / โดย สุริชัย หวันแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุริชัย หวันแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกHM1136 .ส74 2546,301 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการแบ่งชนชั้นชาวนาในชนบท : ศึกษาเฉพาะชาวนาภาคกลาง พ.ศ. 2485-2524 / ศิวรักษ์ ศิวารมย์ = Th...
ชื่อผู้แต่งศิวรักษ์ ศิวารมย์
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการครอบงำและความหวาดกลัวในสังคมไทย = Limits of ideological domination and the formation of social c...
ชื่อผู้แต่งเทอร์ทั่น, แอนดรูว์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะบุคคลบ้านเรียนน้ำริน, 2551.
เลขเรียกHD1537.T5 ท74 2551,303.49593 ท69ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดช่วงชั้นทางสังคม : เกียรติภูมิของอาชีพต่างๆ ในสังคมไทย : รายงานผลการวิจัย / โดย สุภางค์ จันท...
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาฯ, 2531.
เลขเรียก305.513 ส837ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดช่วงชั้นทางสังคม : เกียรติภูมิของอาชีพต่างๆ ในสังคมไทย : รายงานผลการวิจัย / โดย สุภางค์ จันท...
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเล่ม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ, 2534.
เลขเรียกHT675 .ส46,305.513 ส837ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดช่วงชั้นทางสังคม : เกียรติภูมิของอาชีพต่างๆ ในสังคมไทย / สุภางค์ จันทวานิช
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
เลขเรียก305.9 ส462
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดช่วงชั้นทางสังคมของกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย / โดย ปรีชา คุวินทร์พันธุ์
ชื่อผู้แต่งปรีชา คุวินทร์พันธุ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2526.
เลขเรียกHN700.55.Z9S6 ป46
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดลำดับชั้นทางสังคม : การศึกษาหมู่บ้านขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / บุญมา นครอินท...
ชื่อผู้แต่งบุญมา นครอินทร์
พิมพลักษณ์2516.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา