Found: 122  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พอเพียง โลกเย็น" : การประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1, 22 มีนาคม ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 1 : 2553 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียก330.9593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง130 พรรษา สมเด็จพระปฐมบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร : เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรต...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบ 130 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ (2551 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง55 ปี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2538 : การประชุมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเนื่องในโอกาสสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 55 ปี (2538 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings การประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (จามจุ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (จามจุรีวิชาการ''''53) (ครั้งที่ 2 : 2553 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกQ180 ก482 2553,สร 378.11 จ683พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurgical emergency.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2550.
เลขเรียกRD 39 .S97 2550,WO700 ซ548 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการเงิน การงบประมาณ และระเบียบการเบิก-จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย : การบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม...
ชื่อผู้แต่งการบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารการเงิน การงบประมาณ และระเบียบการเบิก-จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย (2527 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริหาร จุฬาฯ, 2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพย์สิน จุฬาฯ ทางรอดของมหาวิทยาลัย : รายงานการสัมมนา วันศุกร์ที่31 มกราคม 2546 ณ ห้องประ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง การบริหารทรัพย์สิน จุฬาฯ ทางรอดของมหาวิทยาลัย (2546 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก378.593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบงานบริหารวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2538-2539 ... [วันที่...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการประจำปี 2538-2539 สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กาญจนบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียก378.593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมปฏิบัติการภาคการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ณ จุฬาฯ และ บ้านพักรับรองเขื่อนศรีนครินท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมปฏิบัติการภาคการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2523 (ครั้งที่ 2 : 2523 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และ กาญจนบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2523.
เลขเรียก370.72
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2550 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 10 ของคณะวิทยาศาสตร์" วันที่ 15-16 มีนาค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 10 ของคณะวิทยาศาสตร์" (ครั้งที่ 15 : 2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกQ149.T5 ก482ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 27 ตุลาคม 2549 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2549 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4, 13 พ.ย. 2528 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเสนอผลงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ (ครั้งที่ 4 : 2528 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
เลขเรียก615.072
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุม 502 อาคาร 80 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (ครั้งที่ 14 : 2540 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2540.
เลขเรียก615.072
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยเฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ประมวลผลวิจัย = Chulalo...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเสนอผลงานวิจัยเฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2540.
เลขเรียกZ5816.B3 ก885 2540,016 จ49ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยเฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : [Research] โปรแกรม/บทคัด...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฝ่ายวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย, 2540.
เลขเรียกZ5055.ท9 จ754
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา