Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลพระฉายาลักษณ์ : พระราชพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กับเรืออากาศโท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุดมศึกษา, [2525].
เลขเรียกDS570.5 .C48 ป46 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย / บรรณาธิการ: โชติกานต์ เที่ยงธรรม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา , 2558.
เลขเรียกDS586 พ46 2558,923.1593 พ323
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกDS570.6.C8 ศ374,รจ 929.7593 จ492ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ / คุณหญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2551.
เลขเรียก923.1593 จ 824 ศ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพรำลึกรอยพระบาทยาตรา / ผู้จัดทำ สวนีย์ วิเสษสินธุ์, พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, กรรณิการ์ ตันประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งสวนีย์ วิเศษสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2545.
เลขเรียกLG395.ท9ห64 ส535 2545,923.1593 ม19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ เย็นใจ เลาหวณิช, บรรณาธิการ. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 2537.
เลขเรียก923.1593 จ516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ / จัดทำโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์, 2537.
เลขเรียกDS570.45.จ75 ส63,R 923.1593 ส-จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าฟ้านักสิ่งแวดล้อม [electronic resource].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิจุฬาภรณ์, 2549.
เลขเรียกDS578.32.จ7 จ74,923.1593 จ516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวโรกาสทร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2550.
เลขเรียกDS570.5.C48 ฉ74 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีทูลเกล้า ถวายปริญญาสา...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560
เลขเรียกอ 923.1593 ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา