Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารในขยะและน้ำเสีย : รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแ...
ชื่อผู้แต่งภัทธนาวรรณ์ พรมนิ่ม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552.
เลขเรียก363.728 ภ353ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาคปศุสัตว์ = Environmental health management in livestock sector / ธว...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ศุภดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิพเนตร์การพิมพ์, 2550.
เลขเรียกRA581.5 .ธ56 2550,WA450 ธ395ก 2550,636.08 ธ56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลจุลินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช เนียมทรัพย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552.
เลขเรียก579 ป621ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยตะโกรม (Crassostrea belcheri) ที่เลี้ยง...
ชื่อผู้แต่งกัลยาณี ทีปะปาล
พิมพลักษณ์พังงา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา, 2549
เลขเรียกSH179.O94 ก64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในผลิตภัณฑ์อาหาร / [เมทนี สุคนธรักษ์ หัวหน้าคณะทำงาน ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอาหาร : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2542.
เลขเรียกTP372.5 ก491,WA695 ก491 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเชื้อจุลินทรย์สำหรับย่อยสลายสารในขยะและน้ำเสียเชิงพาณิชย์ : รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ...
ชื่อผู้แต่งดนุวัต เพ็งอ้น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552.
เลขเรียก363.728 ด124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคนิค Most Probable Number ร่วมกับ Loop-mediated Isothermal Amplication (MPN-LAMP) เพื่อใช้...
ชื่อผู้แต่งชนนิกานต์ ทองพรม
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียกQR82.E6 ช33 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดความเข้มสีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ผสม : รายงานผลการวิ...
ชื่อผู้แต่งปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก628.1683 ป621ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังด้านจุลชีววิทยาในงานสุขาภิบาลอาหารโดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์...
ชื่อผู้แต่งก่อศักดิ์ จันทรวิจิตร 2514-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการทำงานของกลุ่มจุลินทรีย์ต่อคุณภาพน้ำบางประการในน้ำเสียชุมชน = The study of microorganism ...
ชื่อผู้แต่งนิตยา ปานุเวช.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์บำบัดของเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเล = Study on effciency of microorgani...
ชื่อผู้แต่งสมถวิล วัลลิสุด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาิวทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2550.
เลขเรียก639.68 ส242ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงสร้างชุมชนจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล : ราย...
ชื่อผู้แต่งนุกูล อินทระสังขา
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548
เลขเรียกTD755 น72 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้จุลินทรีย์ EM บำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษา: บ่อบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหา...
ชื่อผู้แต่งนิพล กุลฑล
พิมพลักษณ์สงขลา : กองอาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
เลขเรียกTD755 น63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมัน/ไขมันสูง [electronic resource] = Micro-organism in the ...
ชื่อผู้แต่งอำนาจ ปราการสมุทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความปลอดภัยของอาหาร = Food safety / ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกTX537 ศ683 2552,WA695 ศ683ค 2552,363.192 ศ683ค2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา