Found: 1,097  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไอรัก" คืออะไร / พระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ, 2498-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียก951 ท622อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไอรัก" คืออะไร? / พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2536.
เลขเรียกDS798.2 .ท74,915.1 ท56อ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 โหลในเมืองจีน / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงรวบรวม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2531.
เลขเรียกDS712 ห158 2531,915.104 ก177 ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 โหลในเมืองจีน / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงรวบรวม.
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา สมเด็จฯ เจ้าฟ้า 2466-2551.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกDS711 .ก64,915.104 ก177 ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 โหลในเมืองจีน / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา, ทรงรวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2528.
เลขเรียก915.1 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 โหลในเมืองจีน / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2528.
เลขเรียก915.1 ก 458 ห 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วันในแผ่นดินมังกร / โชติ ศรีสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งโชติ ศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539
เลขเรียก915.104 ช84ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ภูมิทัศน์มหัศจรรย์แผ่นดินจีน / ชาติ อภิศิริ.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์แชงกรี-ลา เพรส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แชงกรี-ลา เพรส, 2552-
เลขเรียกDS712 .ช87,915.104 ช516ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ภูมิทัศน์มหัศจรรย์แผ่นดินจีน / อภิชาติ ศิริอุดมเศรษฐ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แชงกรี-ลา เพรส, 2551-2552.
เลขเรียกDS712 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+2 ภูมิทัศน์มหัศจรรย์แผ่นดินจีน 1.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แชงกรี-ลา เพรส, 2554.
เลขเรียกDS712 ม137 2554,915.1 ส727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 ปี กร.ทบ. / กรมกิจการพลเรือนทหารบก.
ชื่อผู้แต่งกรมกิจการพลเรือนทหารบก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมกิจการพลเรือนทหารบก, 2538.
เลขเรียก355.3 ก636ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง141 ปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณรัฐจีน / จูง หัว อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส
ชื่อผู้แต่งจูง หัว อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส
พิมพลักษณ์ไทเป : ไชนา อาร์ต พริ้นติง เวอร์คส, 2518.
เลขเรียก915.1 จ72ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนค้นพบโลก = 1421 The year China discovered the world / โดย Gavin Menzies ; เรืองช...
ชื่อผู้แต่งเมนซีส์, กาวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.
เลขเรียกG 322 ม746ห 2554,910.951 ม55ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา