Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSecret = ซีเคร็ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบกรองสารของวัยรุ่น กับการวินิจฉัยคุณค่าของบุคคล วัตถุ และเหตุการณ์ในนิตยสารที่สะท้อนวัฒนธรรมย่อยข...
ชื่อผู้แต่งตวงทอง แก้ววัชระรังษี, 2525-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสภาพจิต : การทำหน้าที่ของสมองชั้นสูงในผู้สูงอายุ.
ชื่อผู้แต่งอภิญญา กังสนารักษ์.
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผ่อนคลายความตึงเครียด.
ชื่อผู้แต่งวันดี เศวตมาลย์
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ของเยาวชนในเขตชุมชนคลองเตยเกี่ยวกับบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ ในการชักจูงเยาวชนไปสู่การสร้างพฤติ...
ชื่อผู้แต่งวรเชษฐ หอมจันทน์ 2515-
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะเนื้อหาวารสารทางด้านจิตวิทยาระหว่างปี พ.ศ. 2542-2551 / ยุพิน กาญจนารัตน์.
ชื่อผู้แต่งยุพิน กาญจนารัตน์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูล ERIC, NTIS, PsycLIT / โดย ปรียาพร ฤกษ์พินัย ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก025.524 ก275
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูล ERIC,NTIS, PsycLIT / โดย ปรียาพร ฤกษ์พินัย...[และคนอื่นๆ ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก025.04 ก525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องก้าวไกล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533-2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า / พรศุกร์ พิพัฒ...
ชื่อผู้แต่งพรศุกร์ พิพัฒนวิไลกุล
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเภทสินค้าและโฆษณาที่ใช้จุดดึงดูดใจทางเพศในนิตยสาร / ขวัญใจ แก้วสิงห์
ชื่อผู้แต่งขวัญใจ แก้วสิงห์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกำจัดจุดอ่อน / โดย นิยม ดีสวัสดิ์มงคล
ชื่อผู้แต่งนิยม ดีสวัสดิ์มงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545.
เลขเรียกHF5549 น641,658.4093 น641ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช่วยลูกรักให้เรียนดีได้อย่างไร.
ชื่อผู้แต่งอารี พันธ์มณี
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องซีเคร็ต : ซีดีเพลงธรรมะ ชุด "พักใจ"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา