Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์ / โดย ส...
ชื่อผู้แต่งสุรพล ธรรมร่มดี
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ศุนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]
เลขเรียกBF318 ส852ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะถึง 10,000 สาขา / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์บุ๊คส์ไมล์, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย, 2560
เลขเรียกBQ 4570 .R4 อ17ส 2562,658 ก1722 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2551 เรื่องจิตตปัญญาศึกษา : [videorecording] : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปีเรื่องจิตตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, 2551.
เลขเรียกLC315.T5 ก482 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ / ปิยะมาศ ยินดีสุข = Education for...
ชื่อผู้แต่งปิยะมาศ ยินดีสุข 2519-
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกว371.07 ป622ก 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์ความรู้ทางด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ (ปัญญา) จากเรื่องเล่าความสำเร็จของครูและนักเรียนในระบบก...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียก371.1023 น243ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์ความรู้ทางด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ (ปัญญา) จากเรื่องเล่าความสำเร็จของครูและนักเรียนในระบบก...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2553.
เลขเรียก371.102 น243ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์ ความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษา กับพฤติก...
ชื่อผู้แต่งณัฎฐวรรณ คำแสน
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกW4 ณ318ค 2540
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ / โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียกLB 125 จ412 2551,378.001 จ412 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตปัญญาศึกษาคืออะไร / สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
เลขเรียกLC315.ท9 จ63,LC315.T5 จ412 2552,378.17 จ412 2552 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิญญาณแห่งความสุข / รินธรรม อโศกตระกูล และคณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกBQ4570.L5 จ65 2549,294.308 จ34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิตยสารซีเคร็ตกับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณ / วิวรรธนี สุขยศ = Secret magazine and ...
ชื่อผู้แต่งวิวรรธนี สุขยศ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบวชพระให้ถึงธรรม (ในเวลาจำกัด) กรณีศึกษาวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม / อรศรี งามวิทย...
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวัดบันดาลใจ สถาบันอาศรมศิลป์ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียกBQ5130 อ378บ,294.36 อ378บ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกการเรียนรู้ = Authentic leadership / บรรณาธิการ, นภา ธรรมทรงศนะ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศุนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียกLC 315 .T5 บ115 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูผาแห่งแรงบันดาลใจ = The great stone face / Nathaniel Hawthorne ; Louise Benette, David Hwang เรี...
ชื่อผู้แต่งฮอว์ทอร์น, นาทาเนียล, ค.ศ.1804-1864.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกPE1128.A2 ฮ55 2553,428.4 ฮ176ภ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / โดยกองทุนราง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกLB1027 ร156 2545,371.102 ส236ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา