Found: 41  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์ / โดย ส...
ชื่อผู้แต่งสุรพล ธรรมร่มดี
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ศุนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]
เลขเรียกBF318 ส852ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2551 เรื่องจิตตปัญญาศึกษา : [videorecording] : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปีเรื่องจิตตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, 2551.
เลขเรียกLC315.T5 ก482 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวจิตตปัญญาศึกษา / วิทยา...
ชื่อผู้แต่งศิริธร ศรีจำนงค์
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 375 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูโดยใช้จิตปัญญาปฏิบัติ / พนิตศรี ศรี...
ชื่อผู้แต่งพนิตศรี ศรีเชื้อ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดม...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียกวจ LC315.T5 อ911,001.4 อ911ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาความเป็นครู 366111 ที่มีต่อแนวคิดในวิชาชีพครูของ นิส...
ชื่อผู้แต่งภูฟ้า เสวกพันธ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกLC5225.L42 ภ661ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนแบบจิตปัญญา : แนวการใช้ในการสร้างแผนการสอนระดับอนุบาลศึกษา / กุลยา ตันติผลาชีวะ
ชื่อผู้แต่งกุลยา ตันติผลาชีวะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโปรดักส์, 2543.
เลขเรียกLB1140.2 ก728,371.3028 ก47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจ : ศึกษาสภาพจิตของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการบริหารจิตและเ...
ชื่อผู้แต่งปริง เพชรล้วน.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก371.201 ป456ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดกิจกรรม "ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ" สำหรับศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น / [คณะผู้จัดทำ วนิดา ชนินท...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2548.
เลขเรียกBF432.C48 ค695 2547,152.4 คม695 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา / พระราชญาณวิสิฐ ... [และคนอื่นๆ] รวบรวมและเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม, 2552.
เลขเรียกBQ4150 ค74,294.382 ค74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ / โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียกLB 125 จ412 2551,378.001 จ412 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตปัญญาศึกษา : การเรียนรู้สู่จิตสำนึกใหม่ / จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร เขียน ; จิตติ พัวสุทธิ บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งจิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2553.
เลขเรียกLC1016 จ64,378.001 จ527จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตปัญญาศึกษาคืออะไร / สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
เลขเรียกLC315.ท9 จ63,LC315.T5 จ412 2552,378.17 จ412 2552 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาศิลปะการใช้ภาษา / สมร เจนจิจะ, ผู้เขียน/บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสมร เจนจิจะ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
เลขเรียกPL4177 ส455,378.17 ส167จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา