Found: 159  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ" / มูลนิธิ 14 ตุลา Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2559
เลขเรียกJQ1740 บ268 2559,320.9593 บ268บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์ / โดย ส...
ชื่อผู้แต่งสุรพล ธรรมร่มดี
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ศุนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]
เลขเรียกBF318 ส852ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องeBook ศูนย์คุณธรรม:ชุดหนังสือจิตปัญญาศึกษาและชีวิตงานด้วยความดี[แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: องค์การมหาชน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระจกเงาแห่งความสัมพันธ์ : สภาวะรับรู้อันไร้การเลือก 2 = Mirror of relationship : choiceless awarene...
ชื่อผู้แต่งกฤษณมูรติ, จิฑฑุ ค.ศ. 1895-1986 ผู้แต่ง
เลขเรียก181.4 ก283พก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตื่นรู้ อนาคตของมนุษยชาติที่กำลังผุดบังเกิด = Awakening / ประเวศ วะสี
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.), 2559.
เลขเรียกBD431 ป48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิต สำหรับผู้ใหญ่ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
ชื่อผู้แต่งสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
เลขเรียกBF636 ส121,294.35 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558
เลขเรียกBQ4138.T5 �243�� 2558,294.3444 ส243ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2551 เรื่องจิตตปัญญาศึกษา : [videorecording] : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปีเรื่องจิตตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, 2551.
เลขเรียกLC315.T5 ก482 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาผ่านกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / วิทยานิพนธ์ข...
ชื่อผู้แต่งตรีสุคนธ์ ฤทธิโคตร.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก371.928 ต317ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวจิตตปัญญาศึกษา / วิทยา...
ชื่อผู้แต่งศิริธร ศรีจำนงค์
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 375 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูโดยใช้จิตปัญญาปฏิบัติ / พนิตศรี ศรี...
ชื่อผู้แต่งพนิตศรี ศรีเชื้อ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมฝึกจินตภาพเชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับเพิ่มการจำความสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ: การศึกษาศักย์ไฟฟ้า...
ชื่อผู้แต่งกนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก128.2 ก124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยกระดับจิตใจของคนในชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศ / โดย ชัยชาญ โมกขะสมิต
ชื่อผู้แต่งชัยชาญ โมกขะสมิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2536.
เลขเรียก294.3444 ช379ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดม...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียกวจ LC315.T5 อ911,001.4 อ911ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาความเป็นครู 366111 ที่มีต่อแนวคิดในวิชาชีพครูของ นิส...
ชื่อผู้แต่งภูฟ้า เสวกพันธ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกLC5225.L42 ภ661ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา