Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์อริยสัจ 4 ของพระพุทธศาสนากับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ จิตรักษา = Application of the Buddh...
ชื่อผู้แต่งโสรีช์ โพธิแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2553?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดภาวะซึมเศร้าในผู้ประสบภัยพิบัติด้วยการรับบทสวดโพชฌงคปริตรเข้าจิตใต้สำนึก = Application of bojj...
ชื่อผู้แต่งเบญญาภา กุลศิริไชย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก616.85270652 บ799ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์หลักอริยสัจ 4 สู่กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตรักษา เพื่อการพัฒนา รักษา และเยียวยาชีว...
ชื่อผู้แต่งโสรีช์ โพธิแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2553]
เลขเรียกBQ4570.P76 ส287 2553,BQ4570.P76 ส992ก 2553?,294.315 ส992ก 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลายเครียดด้วยลมหายใจ : เยียวยาความเครียดด้วยวิถีพุทธ / จอห์น แมคคอนแนล, เขียน ; สุรภี ชูตระกูล, แปล...
ชื่อผู้แต่งแมคคอนแนล, จอห์น
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553, [2010]
เลขเรียกBQ4570.P76 ม859ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสร้างพลังชีวิตฝึกพลังรังษีธรรม / โดย บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
ชื่อผู้แต่งบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2546.
เลขเรียกRA776.5 บ149,615.851 บ 105 ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตบำบัดแนวพุทธศาสน์ 1 / ประยงค์ สุวรรณบุบผา
ชื่อผู้แต่งประยงค์ สุวรรณบุบผา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกBQ4570.P76 ป361จ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูแลสุขภาพบำบัดโรคด้วยสมาธิและจิตใต้สำนึก/ พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา
ชื่อผู้แต่งพงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good publishing, 2553.
เลขเรียกRC480 พ126,WB935 พ126ด 2553,615.852 พ127ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมบำบัด : คลายเครียดไปกับพุทธวิธีแห่งการบำบัดกาย บำรุงจิต / โดย ณัฐรพี วิวัฒนากันตัง
ชื่อผู้แต่งณัฐรพี วิวัฒนากันตัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2548
เลขเรียกBQ4190 ณ349 2548,615.852 ณ113ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังแห่งกรุณาคือการเยียวยาสูงสุด = Ultimate Healing : the power of compassion / ลามะโซปะ ริมโปเช, เ...
ชื่อผู้แต่งริมโปเช, ลามะ โซปะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2557.
เลขเรียกBQ7670.6 ท354พ 2557,294.3444 ล479ร 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังแห่งการเยียวยา : พลังแห่งจิตใจในการขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ / เขียน ริวโฮ โอคาวา ; แปล นันทวิทย์...
ชื่อผู้แต่งโอคาวา, ริวโฮ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย), 2560.
เลขเรียกBQ4570.M4 อ9พ 2560,615.852 อ947พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะเร็งในอารมณ์ / โดย อริยญาณ.
ชื่อผู้แต่งอริยญาณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรเกล็ดแก้ว, 2544.
เลขเรียก294.34446 อ17ม 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิตรไมตรีไม่มีประมาณ : คู่มือให้การปรึกษาและจิตบำบัดแนวภาวนา / คาเรน คิสเซล เวเกลา เขียน ; ดวงหทัย...
ชื่อผู้แต่งเวเกลา, คาเรน คิสเซล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2547.
เลขเรียกBF637.H4 ว891,WM420 ว7ม 2547,158.3 ว891ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยสัมมาทิฐิของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาหลังการเข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแน...
ชื่อผู้แต่งบวร สุวรรณผา.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา