Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยทางการศึกษา / อ้อมธจิต แป้นศร...
ชื่อผู้แต่งอ้อมธจิต แป้นศรี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกLB1060 อ451ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตตคุรุปัญญาของโรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมห...
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา เลิศพิพัฒน์วรกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกJF1525 ส72 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับครูปฐมวัยในเขตภาคตะวันออก = Development of lea...
ชื่อผู้แต่งหฤทัย อนุสสรราชกิจ
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2553
เลขเรียกวจ 372.21 ห364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวแบบเสริมสร้างภาวะผู้นำของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตามการประยุกต์ฐานคิดจิตตปัญญาศึ...
ชื่อผู้แต่งปุญณดา ภุมราภรณ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกHD38 ป73 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามิติภายในผ่านกระบวนการฝึกฝนกลองชัยมงคล / รัชนี วิศิษฎ์วโรดม.
ชื่อผู้แต่งรัชนี วิศิษฎ์วโรดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกML1035 .ร62 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาตามกรอบม...
ชื่อผู้แต่งฆนัท ธาตุทอง
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2552
เลขเรียก371.3 ฆ15ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวจิตตปัญญาศึกษา / วิทยา...
ชื่อผู้แต่งศิริธร ศรีจำนงค์
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 375 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการ = Action research / ภัทราพร เกษสังข์
ชื่อผู้แต่งภัทราพร เกษสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกHD20 .ภ63 2559,001.42 ภ375ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดม...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียกวจ LC315.T5 อ911,001.4 อ911ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศ...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียกLC315.T5 อ911 2561,001.4 อ911ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย / จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร = Research and developmen...
ชื่อผู้แต่งจิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก370.15 จ3711ก 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชุมชนนักวิจัยจิตตปัญญา กระบวนการในการพัฒนาตนเองของนักวิจัย (Doing I) / กระบ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชุมชนนักวิจัยจิตตปัญญา กระบวนการในการพัฒนาตนเองของนักวิจัย (doing i) (2553 : จันทบุรี)
พิมพลักษณ์[นครปฐม : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกQ180.T5 ก525ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาการคู้คิดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / บุญวัฒนา บุญธรรม.
ชื่อผู้แต่งบุญวัฒนา บุญธรรม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยแบบฉัน (งานวิจัยมุมมองที่หนึ่ง) / ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
เลขเรียกLC315 .T5 ง319 2557,ส.ร. 001.4 ศ111ง 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตปัญญาศึกษาคืออะไร / สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
เลขเรียกLC315.ท9 จ63,LC315.T5 จ412 2552,378.17 จ412 2552 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา