Found: 158  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCCR: นวัตกรวิชาชีพครู เล่มที่ 4 / กานต์ อัมพานนท์
ชื่อผู้แต่งกานต์ อัมพานนท์
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2563
เลขเรียก371.1 ก432ซ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในอุดมศึกษา / วิชญา ผิวคำ = A case study o...
ชื่อผู้แต่งวิชญา ผิวคำ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชนไทยตามแนวจิตตปัญญาศึกษา / ปฐมาภรณ์ ปัน...
ชื่อผู้แต่งปฐมาภรณ์ ปันอินทร์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา / สิริรัตน์ นาคิน.
ชื่อผู้แต่งสิริรัตน์ นาคิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]
เลขเรียกLC1100 .ส646 2564,370.11 ส732ก 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้รูปแบบความรัก เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึก...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา : กรณีศึกษารายวิชาการพัฒนากับการศึกษา : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ เพ็งพันธ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552.
เลขเรียก371.3 ว285ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเชิงอาสาสมัคร = Volunteer Spirit / โดย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้...
ชื่อผู้แต่งธนา นิลชัยโกวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกศพธ 302.14 ธ231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยนครพนม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยจิตตปัญญา / ทับทิม วงศ์ประยูร และ พรทิพย์ คำพอ.
ชื่อผู้แต่งทับทิม วงศ์ประยูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 2554.
เลขเรียกHF 5549 ท115 2554,658.3 ท116ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2551 เรื่องจิตตปัญญาศึกษา : [videorecording] : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปีเรื่องจิตตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, 2551.
เลขเรียกLC315.T5 ก482 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยทางการศึกษา / อ้อมธจิต แป้นศร...
ชื่อผู้แต่งอ้อมธจิต แป้นศรี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกLB1060 อ451ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตตคุรุปัญญาของโรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมห...
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา เลิศพิพัฒน์วรกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกJF1525 ส72 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในโรงเรียนรวม / มานิตา ลีโ...
ชื่อผู้แต่งมานิตา ลีโทชวลิต
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา