Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ดินและกฎหมายพาณิชย์ที่น่ารู้สำหรับประชาชน / โครงการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.
เลขเรียกHD940.6 .ส75,346 ส747ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจเพื่อผู้บริหาร 2 / ธรรมรัตน์ แสงจันทร์
ชื่อผู้แต่งธรรมรัตน์ แสงจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ม บุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกKPT 920 ธ353ก 2551,346.07 ธ353ก ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
เลขเรียกK ป615ป 2558,346.074 ป615ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555
เลขเรียกKPT500 ป615 2555,346.07 ป343ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / อานนท์ ศรีบุญโรจน์
ชื่อผู้แต่งอานนท์ ศรีบุญโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
เลขเรียกKPT500 อ623 2560,346.07 อ255ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ = Civil and commercial code (suretyship, mortgage, pledge : LW 302...
ชื่อผู้แต่งมรกต ศรีจรุณรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
เลขเรียกKPT900 ม192 2551,346.07 ม423ก 3/2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและหลักประกัน / ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์
ชื่อผู้แต่งช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556.
เลขเรียกKPT890 ช111 2556,346.07 ช194ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฐินมหาดไทย / กระทรวงมหาดไทย.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2532.
เลขเรียก351.03 ม 313 ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันการทุจริต และการดำเนินงานสถานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำของรัฐ / อนันต์ พยัคฆันตร.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ พยัคฆันตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517.
เลขเรียกHG2085.ท9 อ34,332.34 อ151ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มความผิดฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจ...
ชื่อผู้แต่งฐิตารีย์ ศรีภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้างศาล เล่ม 5 / ประดิษฐ์ เอกมณี.
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ เอกมุณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2530.
เลขเรียกK- ป39
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล
ชื่อผู้แต่งสุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
เลขเรียก346.074 ส462ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายธุรกิจ / วรวุฒิ เทพทอง
ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ เทพทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
เลขเรียกK ว275ค 2544,346.07 ว285ค 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา