Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธรรมศาสตร์วินัย" ทางการเงินการคลังที่แท้จริง และ กรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก / ปรีช...
ชื่อผู้แต่งปรีชา สุวรรณทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
เลขเรียกHJ9135 ป46 2559,343.5930 ป469ธ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBuddhist monks and environmental issues in Thailand / Robert Ernst Talcoth = พระในพุทธศาสนากับประเด...
ชื่อผู้แต่งRobert Ernst Talcoth.
พิมพลักษณ์2010.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) Text
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553
เลขเรียกBQ4525 พ349ก,294.3144 พ349ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิต สำหรับเด็กเล็ก / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2543.
เลขเรียกBQ 4750 ก218ก 2543,294.350833 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาจริยธรรม / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2538.
เลขเรียกBQ4570.E8 พ46 2538.,170 พ1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธกับเศรษฐกิจสีเขียว / บรรณาธิการ สุธาวัลย์ เสถียรไทย, อุษา บุญญเลสนิรันดร์
ชื่อผู้แต่งสุธาวัลย์ เสถียรไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2555
เลขเรียกGE42 ส73 2555,294.304 ส442ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาในเยาวชนไทย / อัจฉรา สุขารมณ์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียกBQ4570.P76 ก494 2547,152.4 ก494 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องเสรีภาพตามพุทธจริยศาสตร์ในบริบทสังคมไทย / วิทยานิพนธ์ของ สุทิน สุขด...
ชื่อผู้แต่งสุทิน สุขดี.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก323.44 ส443ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวความคิดทางจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทกับศาสนาฮินดู = A Comparative...
ชื่อผู้แต่งพระมหาจำรัส เขมโชโต (บุดดาพงษ์)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
เลขเรียกอ 291 จ364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตหรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2542.
เลขเรียกLC191 พ335 2542,378 พ1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมคุณธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา / กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2554.
เลขเรียกBQ5345 ก528 2554,370.114 ก169ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหามนุษยภาพใหม่ : บทสนทนาระหว่างโจเซฟ เดอร์โบลาฟ และ ไดซากุ อิเคดะ / โดย ริชาร์ด แอล. [กจ.] ...
ชื่อผู้แต่งเดอร์โบลาฟ, โจเซฟ ค.ศ.1912-1987.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2536.
เลขเรียกB821 .ด74,อ 200.02 ว35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา