Found: 235  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธรรมศาสตร์วินัย" ทางการเงินการคลังที่แท้จริง และ กรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก / ปรีช...
ชื่อผู้แต่งปรีชา สุวรรณทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
เลขเรียกHJ9135 ป46 2559,343.5930 ป469ธ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องจากความไม่เป็นเรื่อง = 50 Philosophy ideas you really need to know / เบน ดูเปร่ ; อู่ทอง ...
ชื่อผู้แต่งดูเปร่, เบน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียกBD21 ด772,190 ด771ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMax Weber วิถีแห่งการบำเพ็ญตบะและอาชีพการเมือง / ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ชื่อผู้แต่งธเนศ วงศ์ยานนาวา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556.
เลขเรียกBR115.C3 ธ285,301.092 ธ285ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSamurai - Sakura / ผู้เขียน, ฮีเดโตชิ อูเมกิ
ชื่อผู้แต่งอูเมกิ, ฮิเดโตชิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สื่อดี, 2559.
เลขเรียกDS821 อ74,390.0952 อ869ซ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSHHU 522 พุทธปรัชญา : ชุดพุทธปรัชญา ตอนที่ 2 พุทธปรัชญาเถรวาท / เรียบเรียงโดยดร. สุภัทร ปัญญาทีป.
ชื่อผู้แต่งสุภัทร ปัญญาทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศาสนาเปรียบเทียบ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
เลขเรียกBQ7200 .ส74 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมชุมชน : กระบวนทัศน์และกระบวนการเสริมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม / รังสิต โลไทยสงค์
ชื่อผู้แต่งรังสิต โลไทยสงค์
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกHV9960.T5 ร316ก 2552,172.2 ร316ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดตนเองในจริยศาสตร์แห่งความอาทร / ศยามล ภูมิจิตร = Autonomy in an ethics of care / Sayamon Bh...
ชื่อผู้แต่งศยามล ภูมิจิตร
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำจริยธรรมสู่ชุมชนของพระสงฆ์จังหวัดชลบุรี = Buddhist mo...
ชื่อผู้แต่งบุญรอด บุญเกิด.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553.
เลขเรียก294.3378 บ543ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเรื่อง จริยธรรมของอาจารย์และนักศึกษาสังกัดสถานศึกษากรมการฝีกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู.
ชื่อผู้แต่งการฝึกหัดครู, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2525.
เลขเรียก371.11 ก27ก 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2541.
เลขเรียกBQ4570.E3 พ379 2541,294.3378 พ335ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา / พระราชวรมุณี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระราชวรมุณี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2531.
เลขเรียกLA11 พ46,294.32 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจริยศาสตร์สังคมในพุทธศาสนาในเชิงวิจารณ์ [Text] ปรีชา ช้างขวัญยืน
ชื่อผู้แต่งปรีชา ช้างขวัญยืน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520
เลขเรียก294.301 ป173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอัตวินิบาตกรรมในแง่ที่เป็นปัญหาทางจริยธรรม / ประทีป มากมิตร = A study of suicide as a moral...
ชื่อผู้แต่งประทีป มากมิตร 2501-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา