Found: 117  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล / เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
ชื่อผู้แต่งเพ็ญจันทร์ แสนประสาน ผู้แต่ง
เลขเรียก344.04 พ885ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน = Laws and ethics of mass communication / สุทิติ ขัตติยะ.
ชื่อผู้แต่งสุทิติ ขัตติยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.เปเปอร์เฮาส์ จำกัด, 2556.
เลขเรียกKPT3482 ส6ก 2550,343.099 ส44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน / กมลทิพย์ ทองกำแหง = Strategies f...
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ ทองกำแหง
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลจังหวัดลำปาง = Ethical decision-making by head nu...
ชื่อผู้แต่งสุภา ศรีรุ่งเรือง, 2510-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเชิงอาสาสมัคร = Volunteer spirit / เรียบเรียงโดย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและก...
ชื่อผู้แต่งโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกBJ1533.G4 ค962 2551,174 ค94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีม / วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2549.
เลขเรียกHD66 ว321,658.4022 ว321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / ส่วนของ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ สูทกวาทิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539?]
เลขเรียกHF5549 ท56 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรมของคณะกรรมการชุมชน เขตเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร / พระมหาชิตพล ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาชิตพล พวงบุญ
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกHD4905 พ358ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานค...
ชื่อผู้แต่งจันทร์ทร ปานคล้ำ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB2805 จ62 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระ [text] / ศุภิสรา สุวรรณชาติ, มณินทร จิราภ...
ชื่อผู้แต่งศุภิสรา สุวรรณชาติ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, 2559
เลขเรียกKPT 3105 ก114,WY85 ก118 2560,618.97755 ศ739ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา = Moral development of school administrators / พระบุญให...
ชื่อผู้แต่งพระบุญใหม่ วงศ์หาญ, 2490-
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดทางจริยธรรมต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ / สุมติ ฤทธิศิลป์ = A Development of Ethical KPI ...
ชื่อผู้แต่งสุมติ ฤทธิศิลป์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ความกล้าหาญทางจริยธรรมของครู : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามภูมิหลังของครู...
ชื่อผู้แต่งพักตร์วิภา หน่อสุวรรณ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา / อัจฉราลักษณ์ วิเศษ = The development of moral virtu...
ชื่อผู้แต่งอัจฉราลักษณ์ วิเศษ
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ ห...
ชื่อผู้แต่งศิริพล แสนบุญส่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา