Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มาตรฐานจริยธรรมของนักการเมือง" : รายงานผลการเสวนา ; ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมคณ...
ชื่อผู้แต่งการเสวนาเรื่อง "มาตรฐานจริยธรรมของนักการเมือง" (2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา, 2556
เลขเรียกส.ร. 172 ก27ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMax Weber วิถีแห่งการบำเพ็ญตบะและอาชีพการเมือง / ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ชื่อผู้แต่งธเนศ วงศ์ยานนาวา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556.
เลขเรียกBR115.C3 ธ285,301.092 ธ285ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShin [กับเรื่อง] คาหนังคาเขา / ม้านอกและเด็กนอกกรอบ.
ชื่อผู้แต่งม้านอกและเด็กนอกกรอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกHG4521 .ม64 2549,332.6322 ม445ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดเด็ดปีกคอร์รัปชั่น / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซสมีเดีย, 2547.
เลขเรียกJF1525.C66 ก48,351.994 ก617ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ. 2542 ...
ชื่อผู้แต่งอุดม รัฐอมฤต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
เลขเรียกJF1081 อ785,320.4 อ785ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทุจริตกรณีการศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย, นิพนธ์ พัวพงศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2559.
เลขเรียก364.1323 ก456 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทุจริตกรณีการศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย อัมมาร สยามวาลา, ที่ปร...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ พัวพงศกร
เลขเรียก364.1323 น616ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทุจริตกรณีการศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2559.
เลขเรียก364.1323 ก456 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทุจริตกรณีการศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย อัมมาร สยามวาลา, ที่ปรึก...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ พัวพงศกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2559.
เลขเรียกJQ 1745 .A55C6 ก17ก 2559,364.1323 น365ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทุจริตกรณีการศึกษา :โครงการรับจํานําข้าวทุกเม็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / นิพนธ์ พัวพงศกร, หัวหน้าโ...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ พัวพงศกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2559.
เลขเรียก364.1323 น616ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนวดเพื่อการบำบัดเบื้องต้น / พินัยลัค ตันติลีปิกร และ ปรียาภรณ์ สองศร
ชื่อผู้แต่งพินัยลัค ตันติลีปิกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
เลขเรียกUG1310 จ424 2559,WB537 พ684ก 2556,615.822 พ686ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ตระกูล มีชั...
ชื่อผู้แต่งตระกูล มีชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
เลขเรียกวจ JS7113 ต146,352.1409593 ต146ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน / ถวิลวดี บุรีกุล ...
ชื่อผู้แต่งถวิลวดี บุรีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
เลขเรียกวจ JF1081 ถ282,364.1323 ก471ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "การเมืองภาคพลเมือง" : เอกสารประกอบ / ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551, [2008]
เลขเรียกBJ55 ภ447ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 เสรีภาพ อำนาจ จริยธรรมกับการเมืองไทย...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเสรีภาพ อำนาจ จริยธรรมกับการเมืองไทย (ครั้งที่ 7 : 2549 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา