Found: 210  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLSCM03-08 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของการขนส่ง = Transport safety and environment / คำนาย อภิปรัชญ...
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย, 2559.
เลขเรียกHE147 ค357,388 ค215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎ-กติกา-มารยาท และเทคนิคการขับขี่จักรยานยนต์ / แทนไท อ. ตระกูล, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งแทนไท อ.ตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศักดิ์ชัยการพิมพ์, [2543?]
เลขเรียก629.2275 ท815ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎจราจรทางบก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2531
เลขเรียก343.094 ก113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย : เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับข้าราชการฝ่ายปกครองและฝ่ายท้องถิ่น / ร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2536?]
เลขเรียกKPT3130 . A27 ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายจราจรฉบับชาวบ้าน / รัชพล ศิริสาคร
ชื่อผู้แต่งรัชพล ศิริสาคร ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT3448 ร345ก 2560,343.094 ร345ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ควรรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนน / กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม, 2561.
เลขเรียกKPT 3442 ก113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ควรรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน / ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน.
ชื่อผู้แต่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2561.
เลขเรียก343.094 ศ415ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ใช้ในชั้นศาลอุธรณ์ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2553.
เลขเรียกKPT68 ก117 2553,340.09593 ก015 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ใช้ในศาลอุทธรณ์และฎีกา พระราชบัญญัติ [Text] / พิชัย นิลทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Pichai Group, 2556
เลขเรียก340 พ642ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกบริการสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, [25--]
เลขเรียก343.094 ก115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใชรถยนต์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างต่างประเทศและประเทศไทย / พินิจ ...
ชื่อผู้แต่งพินิจ ลือปือ 2507-
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกK4036 พ6ก 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง และฝ่ายท้องถิ่น / รว...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ บุญผูก
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535?].
เลขเรียก344.046 พ 992 ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง / ไพโรจน์ บุญผูก.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ บุญผูก.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535.
เลขเรียก344.046 พ992ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจราจรของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง [computer file] / กรมการขนส่งทางบก ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา