Found: 110  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[กฎหมายแรงงาน]พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537รวบรวมโดยธีระพล อรุณะกสิกร...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537
เลขเรียก344.02 ท94พ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการเยียวยา ผู้ได้รับความเสียหายจากสินค้า / อนันต์ จันทรโอภากร
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทรโอภากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกKPT846.5 อ3ก 2559,346.038 อ165ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายประกันสังคม : บทวิเคราะห์และการบังคับใช้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, [2533].
เลขเรียกHD7222.55.A7 ก117 2533,344.02 ก117 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนพร้อมคำอธิบาย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--]
เลขเรียก331.12 ก13
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน / สุดาศิริ วศวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2548.
เลขเรียกKPT1362 ส769,344.01 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน / สุดาศิริ วศวงศ์ [และ] ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์.
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2557.
เลขเรียกKPT1362 ส769 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน / ไพบูลย์ เปียศิริ
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเชียเพรส (1989), 2560.
เลขเรียกKPT1263 พ979,344 พ979ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2557 / กองบรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรนิติ เพรส, 2557.
เลขเรียกKPT1270 ก13 2557,344.593 ก392 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2558 / กองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2558.
เลขเรียกKPT1264 ก35 2558,344.01 ก139 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2560 / กองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2560.
เลขเรียกKPT1264 ก35 2560,344.01 ก117 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2562 / โดย สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2562
เลขเรียกKPT1264 ก35 2562,344.01 ก117 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง = Labour law in terms of dismissal / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.
ชื่อผู้แต่งพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2552.
เลขเรียกKPT1304 พ244 2552,344.01 พ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา