Found: 598  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 iOS Apps รวมสุดยอดแอพส์ฟรีเอาไปโหลดใช้ได้ทันที / ธนัชสร จิตต์เนื่อง
ชื่อผู้แต่งธนัชสร จิตต์เนื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2555.
เลขเรียกQA76.8.I64 ธ199,004.167 ธ32ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องACC-Billing พิมพ์บิล บริหารงานขาย &บัญชีสำเร็จรูป [computer file] / บริษัทโทเทิ่ล คอมมิวนิเคชั่น อ...
ชื่อผู้แต่งบริษัทโทเทิ่ล คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล .
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงศ์สว่างการพิมพ์, 255-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe Premiere PRO CS4 อริญชยา ตรีคุณประภา [Text].
ชื่อผู้แต่งอริญชยา ตรีคุณประภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 2552.
เลขเรียก006.68 อ396
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutoCAD 2000i : คู่มือโปรแกรม AutoCAD 2000i / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.เพ็ชรสกุล, 2543.
เลขเรียกT385 .ฐ65 2543,006.676 ฐ342อ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutoCAD 2010 : 2D drafting (สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ) ฉบับสมบูรณ์ / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์. [BOOK]
ชื่อผู้แต่งภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะไลบรารี, 2553.
เลขเรียกT385 ภ432มก,005.369 ภ432อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutoCAD 2012 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง
ชื่อผู้แต่งธนัชสร จิตต์เนื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2555.
เลขเรียกT385 ธ199อ 2555,006.68 ธ36อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBefore & after how to design cool stuff / เขียนโดย John McWade ; แปลโดย พรรณี เลิศกมลวรรธน์
ชื่อผู้แต่งแม็คเวด, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียกZ246 ม862,006.68 ม92บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCD-R & CD-RW บทสรุปที่สมบูรณ์แบบของคู่มือการใช้งานและแก้ปัญหา / กิตติวัฒน์ โรจนวงศ์.
ชื่อผู้แต่งกิตติวัฒน์ โรจนวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Soft Express & Publishing , ม.ป.ป.
เลขเรียก004.56 ก-บ ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCD-R\&CD-RW : บทสรุปที่สมบูรณ์แบบของคู่มือการใช้งานและแก้ปัญหา / กิตติวัฒน์ โรจนวงศ์ ; บรรณาธิการ ...
ชื่อผู้แต่งกิตติวัฒน์ โรจนวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Soft Express, 2543.
เลขเรียกTK7882.C56 ก674,001.64 ก674ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEntrance to computer science : คู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬา, 2537.
เลขเรียกTK7885.A6 อ892
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFlash CS5/ ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์.
ชื่อผู้แต่งธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2555.
เลขเรียกT 385 ธ469ส 2555,006.68 ธ472ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIllustrator CS5 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง
ชื่อผู้แต่งธนัชสร จิตต์เนื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2554.
เลขเรียกT385 ธ199อ 2554,006.686 ธ15อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInnopac acquisitions module / โดย วงศ์สว่าง เชาว์ชุติ.
ชื่อผู้แต่งวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ.
เลขเรียก025.20285 ว131อ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIphone 7 + 7 Plus ฉบับสมบูรณ์ / อิสริยา ตัณฑะพานิชกุล, จินตวีร์ พันธ์แก้ว.
ชื่อผู้แต่งอิสริยา ตัณฑะพานิชกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2560.
เลขเรียกTK 6570.M64 อ764อ,004.16 อ764อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา