Found: 119  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำเอกสารคู่มือประกันคุณภาพ กรณีศึกษา : โรงงานไทยน้ำทิพย์ขอนแก่น / โดย วรวิทย์ วิริยะเกริกไกรก...
ชื่อผู้แต่งวรวิทย์ วิริยะเกริกไกรกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคู่มือคุณภาพโดยใช้แนวคิดเครื่องมือควบคุมคุณภาพใหม่เจ็ดแบบ : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยทรัพยากรทาง...
ชื่อผู้แต่งสุมามาลย์ วิเศษสุข
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคู่มือตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย = The manual developme...
ชื่อผู้แต่งวีรวิชญ์ วงศ์โรจน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) , 2556.
เลขเรียก363.7394 ว836ก 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่องคู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้สัตว์หน้าดินเป็นตัวชี้วัด บริเวณ...
ชื่อผู้แต่งดวงฤดี ภู่พรประเสริฐ.
พิมพลักษณ์2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เล่ม 2 : เรื่องการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2535.
เลขเรียก363.61 ส639ค 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เล่ม 2 เรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2535.
เลขเรียกTD313.T5 อ176ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ..การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / ประสาทพร บริสุทธิ์เพ็ชร
ชื่อผู้แต่งประสาทพร บริสุทธิ์เพ็ชร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการกลั่นน้ำ การเก็บน้ำ และการควบคุมคุณภาพน้ำ / โดย นวลตา หาญสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งนวลตา หาญสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี, 2535.
เลขเรียกTP262 น318ค 2535,QW80 น318ค 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการน้ำเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด / กรมควบคุมมลพิษ
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 2536
เลขเรียก639.31 ก344ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการน้ำเสียชุมชน / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2548, [2005]
เลขเรียกTD745 ค695 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / [คณะผู้จัดทำ สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ... และ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
เลขเรียกTD745 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่น / กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556.
เลขเรียก628.51 ค695 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมฟอกย้อม / สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม. สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2542.
เลขเรียก667.33 ร925ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่น / กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555.
เลขเรียกHD9469.F5 ค74 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่น / สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2556?]
เลขเรียกHD9469.F5 ค695 2556?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา