Found: 418  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดฟลูออไรต์ในน้ำโดยใช้เปลือกไข่ ถ่านกัมมันต์และเถ้าแกลบดำ / วิทยานิพนธ์ ของ อนันต์ ตันติจรูญโ...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ตันติจรูญโรจน์
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 627.7 อ36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดโครเมียม เหล็กและเงิน จากน้ำเสียซีโอดีด้วยเรซินซิลิกาเจล / ศิริมา บุญศักดิ์
ชื่อผู้แต่งศิริมา บุญศักดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้แกนปลาหมึกโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี / พจนา ธิบดี
ชื่อผู้แต่งพจนา ธิบดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก549.23 พ172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำ / ฉัตรไชย รัตนไชย.
ชื่อผู้แต่งฉัตรไชย รัตนไชย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกTD365 ฉ63 2539,WA675 ฉ232ก 2539,333.911 ฉ232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติน้ำเสีย และอากาศจากปล่อง = Wastewater Mana...
ชื่อผู้แต่งศศิพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์
พิมพลักษณ์2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหาน้ำสะอาดและการประเมินความเสี่ยงของน้ำ = Water supply and water risk assessment จินดาวัลย์ วิ...
ชื่อผู้แต่งจินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย
พิมพลักษณ์มหาสารคาม โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2560
เลขเรียก628.16 จ354ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ [electronic resource] = Water quality monitoring in Klong San Saab /...
ชื่อผู้แต่งชนกพร สิทธิจำรูญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติภาคตะวันออกประจำเดือน ... พ.ศ. ... : รายงาน / ศัก...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541-2542.
เลขเรียก628.1683 ศ324ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำดื่ม ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีจำหน่ายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี...
ชื่อผู้แต่งเยาวภา มานัส
พิมพลักษณ์เลย : โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเลย, 2545
เลขเรียกวจ 628.16 ย544ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี / กันทิมา โชติต้าน, ...
ชื่อผู้แต่งกันทิมา โชติต้าน
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2553
เลขเรียกวจ 572.539 ก633ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มทางแบคทีเรียในโรงพยาบาลนครนายก = Bacteria examination of drinking wate...
ชื่อผู้แต่งณฐพล ชินสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยาในตัวอย่างน้ำประปาชนบทในเขตจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส / ...
ชื่อผู้แต่งดอเล๊าะ ดาลี
พิมพลักษณ์ยะลา : สถาบันราชภัฏยะลา, 2544
เลขเรียกTD313.T482Y3 ด57 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยเทคนิ...
ชื่อผู้แต่งสุภมาส ไข่คำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2551.
เลขเรียก338.372 ส833ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ซูดาน เรด (Sudan red) ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ = Validation of analyt...
ชื่อผู้แต่งสุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2551.
เลขเรียก338.372 ส837ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา