Found: 144  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปีที่ก้าวเดินกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานคุ้ยขยะ / สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ ผู้จัดการแผนงาน ; สุทธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2550.
เลขเรียกHD8039.R46 ส52,362.1023 ส858ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ / โดย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : หจก. ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2537]
เลขเรียกHD7801 ก46,331 ก218จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปีแห่งความสัมพันธ์ไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2537.
เลขเรียกHD7801 จ688 2537,331.8 จ689 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFactors related to health-related quality of life among adult Myanmar migrant workers at Chiang Rai ...
ชื่อผู้แต่งMalulie Tongprasert.
พิมพลักษณ์2009.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFifty shade of work : หลายเฉดชีวิตนอกระบบ / บรรณาธิการ, ณัฐเมธี สัยเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายวิชาการเพื่อสังคมเป็นธรรม, 2559.
เลขเรียกHD8039.I37 ฟ439,331.1 พ564ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัญชง = Hemp / อาคม กาญจนประโชติ.
ชื่อผู้แต่งอาคม กาญจนประโชติ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โทน คัลเลอร์ เชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHV5822.H45 อ591,583.45 อ591ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการงานบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์การอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ในเขต...
ชื่อผู้แต่งถาวร งามตระกูลชล.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก331.6 ถ331ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานหลังการเจ็บป่วย / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, อัญชลี สงวนรักษ์, อดุลย์ บั...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียกHD7752.55 พ718 2559,616 พ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต : แรงงานนอกระบบ : แรงงานคุ้ยขยะและแรงงานที่เกี่ยวข้อ...
ชื่อผู้แต่งสุทธิมน ศรีโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2551.
เลขเรียกHD8039.R46 ส774ก 2551,331.798 ส 759 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานอพยพ : กรณีศึกษา ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหว...
ชื่อผู้แต่งภาวดี ทะไกรราช.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2556.
เลขเรียกว 331.6 ภ471ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2549, 23-24 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะทวิน ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักประชากรไทย. การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ (2549 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2549.
เลขเรียกHB 849 ก27ก 2549
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 2 เรื่องคุณภาพชีวิตของคนชนบท วันที่ 24-26 เมษายน 25...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-มหิดล เรื่องคุณภาพชีวิต ของคนชนบท (ครั้งที่ 2 : 2534 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
เลขเรียกHN700.592.C6 ค65ก6 2534,307.1412 ก525ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเบนซีนในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใ...
ชื่อผู้แต่งสายชล แปรงกระโทก.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
เลขเรียก362.11 ส657ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา