Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ : ชุมชนเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะ ปัญญา จริยธรรม นำพัฒนาคุณภาพชีวิต / สถาบันปฏิบัติการชุม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยทักษิณ. สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
พิมพลักษณ์พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551.
เลขเรียก306.36 ท 135 ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมที่สัมพันธ์กับจิตสำนึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย / อรพินท...
ชื่อผู้แต่งอรพินทร์ ชูชม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกHQ799.T35 อ499ก 2549,155.413 อ336ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหามนุษยภาพใหม่ : บทสนทนาระหว่างโจเซฟ เดอร์โบลาฟ และ ไดซากุ อิเคดะ / โดย ริชาร์ด แอล. [กจ.] ...
ชื่อผู้แต่งเดอร์โบลาฟ, โจเซฟ ค.ศ.1912-1987.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2536.
เลขเรียกB821 .ด74,อ 200.02 ว35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต = Ethics and life quality development / สุทธิพร บุญส่ง
ชื่อผู้แต่งสุทธิพร บุญส่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ลเอ็ดดูเคชั่น, 2549.
เลขเรียกBJ1578.T5 ส773,170 ส-ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย / สุริยเดว ทรีปาตี ; [เรียบเรียง รัศมี มณีนิล ; บรรณาธิการ รัศมี มณีนิล...
ชื่อผู้แต่งสุริยเดว ทรีปาตี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2552.
เลขเรียกHQ772 ส863 2552,649.12 ส473ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมจริยา เล่ม 4 / เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี.
ชื่อผู้แต่งธรรมศักดิ์มนตรี เจ้าพระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2541.
เลขเรียกBQ5495 ธ391,170 ธ321ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาทัศนะในการวิจัยประเมินผลคุณภาพของคนไทย : ดี เก่ง และมีความสุข / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, จุมพล พู...
ชื่อผู้แต่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550.
เลขเรียกLB3609 ส45,306 ส16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการพัฒนาความสงบและการดำเนินชีวิตของนักศึกษาหลังการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม = The resul...
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม] : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, 2550
เลขเรียกBJ1578.T5 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุท สิริพรหมภัทร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดขอนแก่น], 2557.
เลขเรียกBJ1578.T5 ช172 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องอิสลาม : วิถีการดำเนินชีวิตที่พัฒนาคุณภาพชีวิต = Islamic way of life to promote...
ชื่อผู้แต่งมานี ชูไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544.
เลขเรียกBP174 ม455 2544,297 ม455อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี ... : จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) /cคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลเพึ่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2539-
เลขเรียกHB3644.55 .อ65,614.9 ก276ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาจารย์แพทย์ / พ.พิริยธรรม.
ชื่อผู้แต่งพ.พิริยธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จรัลสนิตวงศ์การพิมพ์, 2552.
เลขเรียกW80 พ3อ 2552,174.2 พ111อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาความจริงของชีวิต / ดีรภรณ์ บัณฑิตชน
ชื่อผู้แต่งดีรภรณ์ บัณฑิตชน
พิมพลักษณ์ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2549.
เลขเรียกBD431 ด64 2549,113.8 ด 652 อ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา