Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ : ชุมชนเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะ ปัญญา จริยธรรม นำพัฒนาคุณภาพชีวิต / สถาบันปฏิบัติการชุม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยทักษิณ. สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
พิมพลักษณ์พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551.
เลขเรียก306.36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมที่สัมพันธ์กับจิตสำนึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย / อรพินท...
ชื่อผู้แต่งอรพินทร์ ชูชม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกHQ799.T35 อ499ก 2549,155.413 อ336ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการพัฒนาความสงบและการดำเนินชีวิตของนักศึกษาหลังการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม = The resul...
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม] : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, 2550
เลขเรียกBJ1578.T5 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุท สิริพรหมภัทร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดขอนแก่น], 2557.
เลขเรียกBJ1578.T5 ช172 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องอิสลาม : วิถีการดำเนินชีวิตที่พัฒนาคุณภาพชีวิต = Islamic way of life to promote...
ชื่อผู้แต่งมานี ชูไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544.
เลขเรียกBP174 ม455 2544,297 ม455อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี ... : จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) /cคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลเพึ่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2539-
เลขเรียกHB3644.55 .อ65,614.9 ก276ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการแนะแนวกับคุณภาพชีวิต หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533-2534.
เลขเรียกBF637.C6 ม554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาความจริงของชีวิต / ดีรภรณ์ บัณฑิตชน
ชื่อผู้แต่งดีรภรณ์ บัณฑิตชน
พิมพลักษณ์ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2549.
เลขเรียกBD431 ด64 2549,113.8 ด 652 อ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา