Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่ / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548
เลขเรียกKPT683 ส45 2548,346.0430264 ส168ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่ / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งรวมเพื่อน บริษัท ก้าวใหม่, 2557.
เลขเรียกKPT683 ส4ค 2557,346.043 ส45ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่ / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546.
เลขเรียกK ส284 2546,346.0430264 ส168ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีประวัติศาสตร์เรื่อง "หุ้น" ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรและภริยา / ปรีชา เฉลิมวณิชย์.
ชื่อผู้แต่งปรีชา เฉลิมวณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., [2544?]
เลขเรียกK3370 ป467ค,364.13 ป17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีฟ้องขับไล่ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.
เลขเรียกKPT 683 ส461 2562,347 ส833ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายภาษีท้องถิ่น : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ร่างพระราชบ...
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
เลขเรียกKPT3670 .ศ734 2550,336.22 ศ46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือบัณฑิตของแผ่นดิน / [เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ, เรียบเรียง]
ชื่อผู้แต่งสุรพล ไกรสราวุฒิ 2500-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก294.3144 ส47ค 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเป็นกรณีถูกประเมินภาษีย้อนหลัง / โดย อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
ชื่อผู้แต่งอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT3670 .อ5624 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราว่าความเรื่องทางจำเป็น การครอบครองปรปักษ์ที่ดิน ภาระจำยอม แบบตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ คำพิพากษาฎี...
ชื่อผู้แต่งสุพร อิศรเสนา ม.ล. 2479-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2548.
เลขเรียกKPT 683 ส46 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา