Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกและรูปแบบของการผวนคำในภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใต้ / ...
ชื่อผู้แต่งตามใจ อวิรุทธิโยธิน
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำผวนและระเด่นลันได / ของ ประจักษ์ ประภาพิทยาคาร.
ชื่อผู้แต่งประจักษ์ ประภาพิทยาคาร.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2512.
เลขเรียกPL4169 ป42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชาศัพท์ : คำสุภาพและคำผวน / รวบรวมโดย เกื้อกูล เสพย์ธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2531.
เลขเรียกPL4177 ร435
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องสรรพลี้หวน : การศึกษาในแง่สังคมวิทยาวรรณคดี / วีรวัฒน์ อินทรพร
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ อินทรพร
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.
เลขเรียกPL4208.5.S72 ว64ส 2552,895.91109 ว 794 ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรรพลี้หวน : การศึกษาในแง่สังคมวิทยาวรรณคดี : รายงานการวิจัย / วีรวัฒน์ อินทรพร.
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ อินทรพร.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.
เลขเรียกPL4208.5.S68 ว64 2552,398.2 ว836ส 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมึกหยดใหม่ : รวมบทความและผลงานสร้างสรรค์ของนิสติ / ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การฯ, [2524].
เลขเรียกAC158 อ22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกมคำผวน : สนุกกับภูมิปัญญาและศิลปะการใช้ภาษาไทย / มะนอง ดาว.
ชื่อผู้แต่งมะนอง ดาว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2549.
เลขเรียกGV1201 ม64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสรรพลี้หวน / โดย ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม, [เขียนนำและชำระ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, [2544?]
เลขเรียกPL4163 ผ749ร 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา