Found: 176  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง76 จังหวัด / เรียบเรียง โดย อุดม เชยกีวงศ์ ; บรรณาธิการ ประชิด สกุณะพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งอุดม เชยกีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2549.
เลขเรียกDS566 .อ73 2549,915.93 อ73จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHodgkin's disease / ไพรัช เทพมงคล
ชื่อผู้แต่งไพรัช เทพมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2522.
เลขเรียกRC644 พ987,WH500 พ987 2522,616.994 พ297ฮ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการแปลคำขวัญโฆษณา = Translation strategies of advertisement slogans / พร้อมพรรณ กลิ่นหอม.
ชื่อผู้แต่งพร้อมพรรณ กลิ่นหอม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก418.02 พ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดผลงานศิลปะในหัวข้อเรื่อง "ประโยชน์และคุณค่าของป่าชายเลน" : โครงการสร้างจิตสำนึกชุมชนในการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกN365.ท9 ก637 2545,704.943 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ = Public Relations & ress Advertising / ประสิทธิ์ ศรีเชิ...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ศรีเชิดชู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 253?
เลขเรียก659.2 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเพลงและท่ารำเซิ้งคำขวัญเมืองอุดรธานี สาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งสุดใจ รัตนมงคล
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกวจ 780.9593 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมชันกราฟิกเพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของคำขวัญจังหวัดนครราชสีมา = The Develo...
ชื่อผู้แต่งเบญจ์ เพียกขุนทด
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2562
เลขเรียกปพ 006.7 บ781ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คำขวัญประจำตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ / จงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง
ชื่อผู้แต่งจงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกDS589 จ115ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คำขวัญในฐานะกลไกการสร้างอุดมการณ์ของรัฐในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (2481-2487) / นพรัตน์ ...
ชื่อผู้แต่งนพรัตน์ ตฤณชาติวณิชย์ 2506-
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านสรุปความสู่การเขียนคำขวัญด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นของนักเรียน...
ชื่อผู้แต่งพีรดา พูลเพิ่ม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการตั้งคำขวัญประจำมณฑลและเมืองในสาธารณะประชาชนจีน/ ชลธิยา แสนอุบล และคณะ.
ชื่อผู้แต่งชลธิยา แสนอุบล.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียกDS588 ช224 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์คำขวัญในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน/ กนกวรรณ ฮ่อใจ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ ฮ่อใจ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียกDS588 ก125 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของดี-สถานที่เด่นทั่วไทย 76 จังหวัด / เปรม แสงแก้ว
ชื่อผู้แต่งเปรม แสงแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, [2546]
เลขเรียกDS566.2 ป711,915.9302 ป57ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของดีเมืองเหนือ / เรื่อง อภิวรรณ วีระสมิทธ์ ; ภาพ สามารถ จันทร์แจ่ม
ชื่อผู้แต่งอภิวรรณ วีระสมิทธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2540.
เลขเรียกDS588.N6 อ265
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานจังหวัด พ.ศ. ... / กองวิชาการและแผนงาน กรมการจัดหางาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2537]-
เลขเรียก915.93 ข291
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา