Found: 1,935  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบา...
ชื่อผู้แต่งชนัญภิกา อรรคสาร.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก372.632 ช153ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e- Education) เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีประส...
ชื่อผู้แต่งบัวบุตรี ศิริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2556.
เลขเรียกว.พ 371.334072 บ278ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจากการย้อมสีกระจูดโดยซีโอไลต์ธรรมชาติ / สัญญา จันทร์สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสัญญา จันทร์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก541.33 ส458ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคำศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองวา...
ชื่อผู้แต่งวันดี มุสีกา.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก372.6521 ว115ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคำศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองวา...
ชื่อผู้แต่งวันดี มุสีกา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,2553.
เลขเรียกว372.65 ว429ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนของประชาคมอาเซียนสำหรับจัดการเรียนการสอนในคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) : โครงการการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, [2557?]
เลขเรียก371.334 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการฝึกปฏิบัติวิชาบัญชีเบื้องต้น สำหรับนักศึกษ...
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ อามีเราะ
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก657.071 อ16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ก...
ชื่อผู้แต่งภาคิน กุดแถลง.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก371.337 ภ243ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ...
ชื่อผู้แต่งดลนภา ไชยหันขวา.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก372.34 ด175ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำลองแบบการเล่นเกมส์โยนเหรียญ / ปริญญานิพนธ์ ของ โกมล ไพศาล
ชื่อผู้แต่งโกมล ไพศาล
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียกวจ 001.642 ก94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่เสนอภาพแบบเคลื่อนไหวและแบบซ้อนภาพผ่านจอแอลซีดี ในการสอนวิชาการถ่ายภา...
ชื่อผู้แต่งศรีสมร ฉุยฉาย.
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก371.334 ศ173ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้หลักสูตรไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษา LOGO กับนักเรียนระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / โดย สม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาฯ 2529-2530.
เลขเรียก372.139445 ร451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานของไตในหนูวัยโตเต็มที่ซึ่งขาดหรือได้รับทอรีนเสริมในช่วงแรกของชีวิต = Renal function in adul...
ชื่อผู้แต่งพิศมัย มะลิลา
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกWJ พ751,371.334 ข1711ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต / จิรดา บุญอารยะกุล = A propose...
ชื่อผู้แต่งจิรดา บุญอารยะกุล
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก371.334 จ374ก 2542
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอสื่อประสมบนเว็บด้วย XML และ SMIL กรณีศึกษาอักษรธรรมอีสาน / รายงานการศึกษาอิสระของ นิรันดร เ...
ชื่อผู้แต่งนิรันดร เลิศวีรพล.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก495.911 น3711ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา