Found: 278  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSPSS 17 / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์
ชื่อผู้แต่งธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2555.
เลขเรียกHA32 ธ469อ 2555,519.535 ธ63อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpss for windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัย / ธวัชชัย งามสันติวงศ์.
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย งามสันติวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2542.
เลขเรียกHA32 ธ56 2542,005.369 ธ394อ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSPSS for Windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัย ฉบับพื้นฐาน / ธวัชชัย งามสั...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย งามสันติวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 21 เซ็นจูรี่, 2543.
เลขเรียกHA32 ธ394 2543,005.369 ธ394อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSPSS for windows กับการจัดการข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ / สยาม แก้ววิชิต
ชื่อผู้แต่งสยาม แก้ววิชิต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.
เลขเรียกHA32 ส319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องSPSS V.11 เพื่อการวิจัย ง่ายกว่าที่คิด [interactive multimedia]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไอ สแควร์ จำกัด, [2545]
เลขเรียกHA32 อ916
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSPSS/FW (เล่มที่ 2) การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน และนอนพาราเมทริกซ์ / วิยะดา ตันวัฒนากูล.
ชื่อผู้แต่งวิยะดา ตันวัฒนากูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก005.369 ว678อ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSPSS/PC+ / ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย.
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2537.
เลขเรียกHA32 ศ6อ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSPSS/PC+ : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ เรียนด้วยตนเอง / ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย.
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, [2517]
เลขเรียก005.369 ศ484อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSPSS/PC+ : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัย / โดย ธวัชชัย งามสันติวงศ์
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย งามสันติวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายคลังข้อสอบ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537.
เลขเรียกHA32 ธ394,001.422 ธ394อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSPSS/PC+ SPSS for Windows / หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัย ธวัชชัย งามสันติวง...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย งามสันติวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2540.
เลขเรียกQA 76.76.S67 ธ394อ 2540,001.64253 ร394อ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSPSS/PC+ SPSS for Windows = หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัย / ธวัชชัย งามสันติ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย งามสันติวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายคลังข้อสอบ สำนักพัฒนาเทคนิคศีกษา สจ.พ., 2538.
เลขเรียกQA76.28 ธ394,005.369 ธ711อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSPSS/PC+SPSS for Windows / ธวัชชัย งามสันติวงศ์
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย งามสันติวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกHA32 ธ394อ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSPSS/PC+SPSS for WINDOWS หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัย / โดย ธวัชชัย งามสันติ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย งามสันติวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ลินคอร์น, 2538.
เลขเรียกHA32 ธ394อ 2538,005.369 ธ562อ 2/2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช = The Law on Plant Variety Protection / เจษฎ์ โทณะวณิก.
ชื่อผู้แต่งเจษฎ์ โทณะวณิก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2556
เลขเรียกKPT 72 จ58 2556,343.076 จ754ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้ามนุษย์ : พินิจในแนวสตรีนิยม ในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ต กระบานการทางกฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐ / ...
ชื่อผู้แต่งจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHV1448.ท9 จ46,364.15 จ169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา