Found: 4,526  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบและค้นหาสารต้านไวรัสเดงกี่" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Computational design...
ชื่อผู้แต่งเอกชัย เจนวิถีสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 005.8 อ512ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชพฤกษ์วิชาการ" ประจำปี 2554 / ศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งรายงานสืบเนื่องจากการประชุมราชพฤษ์วิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2554 : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์, 2554.
เลขเรียก011.75 ร226 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 Years of NECTEC = 30 เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัย ใช้ได้จริง / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2559.
เลขเรียกTK5105.5 ศ812 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี มก. ธรรมชาติ เทคโนโลยีและชีวิต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกS542.T5 น594
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง82 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักนายกรัฐมนตรี Text
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักนายกรัฐมนตรี 2557
เลขเรียก321.8043 ส691ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[บทคัดย่อปีงบประมาณ 2534 โครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง...
ชื่อผู้แต่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : บริษัท พี.ที.เอ. เบสท์ ซับพลาย, 2532?]
เลขเรียกZ7914.T247 ศ73 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA distributed algorithm for optimal coalition structure / ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ
ชื่อผู้แต่งฉัตรตระกูล สมบัติธีระ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555
เลขเรียกQA76.9.A43 ฉ63 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBANANA STAT PACK version 3.1 : โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ / วิชชา ชาลีพรหม, วรวรรณ ศักดิ์วงศ...
ชื่อผู้แต่งวิชชา ชาลีพรหม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; [เชียงใหม่] : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2534.
เลขเรียกS540.S7 ว532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCobol เบื้องต้น / โดย ไพรัช ธัชยพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรา NEC 300 (ACOS-4) สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, [2525].
เลขเรียกQA76.73.C25 ค951 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCobol เบื้องต้น / ไพรัช ธัชยพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2525.
เลขเรียกQA76.73.C25 พ987
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCOBOL เบื้องต้น / ไพรัช ธัชยพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งไพรัช ธัชยพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2525.
เลขเรียกQA76.73.C6 พ987
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCobol เบื้องต้น / โดย ไพรัช ธัชยพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรา NEC 300 (ACOS-4) สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, [2525]
เลขเรียกQA76.73.C25 .พ97
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComputer science research collaborator recommendation based on temporal relation and publication sim...
ชื่อผู้แต่งPaweena chaiwanarom.
พิมพลักษณ์2011
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องeLogistics ระบบช่วยบริหารจัดการโลจิสติกส์บนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โด...
ชื่อผู้แต่งณกร อินทร์พยุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียก658.5 ณ111ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา