Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMATLAB เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม / สุธรรม  ศรีเกษม ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
เลขเรียกTA642 ส783,005.3042 ส-ม 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องParallel computation for tsunami / Nuttita Pophet = การคำนวณเชิงขนานสำหรับสึนามิ / นัฎฐิตา โพธิ์เพช...
ชื่อผู้แต่งNuttita Pophet.
พิมพลักษณ์2007.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงานสำหรับคอมพิวเตอร์ 1 = Operation research for computer 1 / กาญจนา คำสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียก003 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงานสำหรับคอมพิวเตอร์ 1 = Operation research for computer 1 / กาญจนา คำสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลันราชภัฏมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียก003 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน/ อนันต์ เกิดดำ.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ เกิดดำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2542.
เลขเรียกQA 402 อ165ก 2542,808 ป261ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมด้วยบอนด์กราฟ = Creating engineering models with bond graph / วิทยา วัณ...
ชื่อผู้แต่งวิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกTA177 ว582,621.78 ว346ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรม HLM ในการวิเคราะห์พหุระดับและการตีความผลที่ได้ / บุญเรียง ขจรศิลป์
ชื่อผู้แต่งบุญเรียง ขจรศิลป์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.
เลขเรียกHA29 บ546,005.55 บ546ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิสิกส์บนกระดานคำนวณ / พงษ์ ทรงพงษ์.
ชื่อผู้แต่งพงษ์ ทรงพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกQC52 พ25,530.0285 พ147ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีคอมพิวเตอร์ : ทฤษฎี การประยุกต์ใช้ และปฏิบัติการเบื้องต้น / ธนา ไม้หอม
ชื่อผู้แต่งธนา ไม้หอม
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 2562
เลขเรียก542.8 ธ231ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรคำนวณ / สมภพ ไกรโรจนานันท์.
ชื่อผู้แต่งสมภพ ไกรโรจนานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. : 2536.
เลขเรียกQA267 ส44,004.0151 ส166บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองสมการโครงสร้าง : การใช้โปรแกรม LISREL, PRELIS แล SIMPLIS (เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่นิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2549.
เลขเรียกQA278.3 บ891,371.261 บ83บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมตแล็บสำหรับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม= Matlab For Engineering Problem Solving / กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560.
เลขเรียก005.369 ก281ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา