Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการใช้หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543 สาขาวิชาการศึกษาโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับปร...
ชื่อผู้แต่งทัศนา เมฆเวียน
พิมพลักษณ์สงขลา : โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2546
เลขเรียก378.199 ท118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชางานบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเรียนรู้...
ชื่อผู้แต่งลินณา พัฒนมาศ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกLB1032 ล63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ / เสาวพร เมืองแก้ว
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ็น. การพิมพ์, 2538.
เลขเรียกTX165 ส942,640.71 ส267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติตามสภาพจริง วิชาช่างดอกไม้สด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วง...
ชื่อผู้แต่งปรียา วรรณโร
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกTX167 ป473ก 2548,372.82 ป 575 ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงานเรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ รายวิชางานประดิษฐ์ตาม...
ชื่อผู้แต่งมยุรี พวงมาลัย
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 640.7 ม47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยติดตามผลบัณฑิตหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 / ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียก378.198 ม246ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่อง สาขาคหกรรมศาสตร์/2536 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาอาช...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : สาขา, 2537.
เลขเรียกLC6223 ก514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนสาขาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ / ปริญญานิพนธ์ของ ปราณีต วิชิตสร...
ชื่อผู้แต่งปราณีต วิชิตสรสาตร.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก370.113072 ป1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หมวดคหกรรมของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งศรีอรุณ คลังสิน.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์พัฒนาบุคลากร กศ.น., 2538.
เลขเรียก375.006 ศ281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการทุนอุดหนุนการศึกษา ในระบบทางไกลสำหรับสตรีชนบท = Needs asse...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531.
เลขเรียกLC5805.S8 ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการทุนอุดหนุนการศึกษาในระบบทางไกลสำหรับสตรีชนบท = Need assess...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531.
เลขเรียก305.420715 ร451 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน (หลักสูต...
ชื่อผู้แต่งอนุกูล พลศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2554.
เลขเรียกLB2362.T5 อ1541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถวิสัยวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา เกียรติมณีรัตน์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกTX263.T5 ก452
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาหลักสูตรคหก...
ชื่อผู้แต่งปภัสสร ผลเพิ่ม
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกTX263.T5 ป163,640.711 ป163ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา