Found: 104  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาทักษะด้านปัญญาของผู้เรียนสู่แนวคิดเศรษกิจสร้างสรร...
ชื่อผู้แต่งนุจิรา รัศมีไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภักสวนดุสิต , 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเพื่อนำครัวไทยสู่ครัวโลก / โดย จันปภัสร์ อิทธิวัฒน์ธนธร
ชื่อผู้แต่งจันปภัสร์ อิทธิวัฒน์ธนธร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2805 จ63 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 = The 31st Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 31 : 2536 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย : กระทรวง, 2536.
เลขเรียก630 ก475ก ค.31
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 = The 32nd Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 32 : 2537 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย : กระทรวง, 2537.
เลขเรียก630 ก475ก ค.32
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 = The 34th Kasetsart Universty annual confe...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 34 : 2539 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539.
เลขเรียกQ101 .ก58 2539,630 ก782ก 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 = The 35th Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 35 : 2540 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย : กระทรวง, 2540.
เลขเรียก630 ก475ก ค.35
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 = The 37th Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 37 : 2542 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย : กระทรวง, 2542.
เลขเรียก630 ก475ก ค.37
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเรื่องการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพชีวิต ณ โรงแรมมารวยการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2546.
เลขเรียกTX165 ก64 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาเรื่อง การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ วันที่ 3-4 กันยายน 2536 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาอาชีวศึกษา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2536.
เลขเรียก640.072 ช762ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการใช้หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543 สาขาวิชาการศึกษาโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับปร...
ชื่อผู้แต่งทัศนา เมฆเวียน
พิมพลักษณ์สงขลา : โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2546
เลขเรียก378.199 ท118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชางานบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเรียนรู้...
ชื่อผู้แต่งลินณา พัฒนมาศ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกLB1032 ล63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดำรงชีวิตในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักศึกษาปฏิบัติง...
ชื่อผู้แต่งนทัต อัศภาภรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 640.711 น1411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ / เสาวพร เมืองแก้ว
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ็น. การพิมพ์, 2538.
เลขเรียกTX165 ส942,640.71 ส267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติตามสภาพจริง วิชาช่างดอกไม้สด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วง...
ชื่อผู้แต่งปรียา วรรณโร
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกTX167 ป473ก 2548,372.82 ป 575 ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา