Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีมอบน้ำใจให้แก่กัน / อาทร จันทวิมล
ชื่อผู้แต่งอาทร จันทวิมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2557, [2014]
เลขเรียกBJ1533.K5 อ619ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีมอบน้ำใจให้แก่กัน / เรียบเรียงโดย อาทร จันทวิมล
ชื่อผู้แต่งอาทร จันทวิมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2547
เลขเรียกBJ1533.F8 อ619ร 2547,177.7 อ619ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีมอบน้ำใจให้แก่กัน / เรียบเรียงโดย อาทร จันทวิมล.
ชื่อผู้แต่งอาทร จันทวิมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2551.
เลขเรียกBJ1548 อ223 2551,170 อ523ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExodus : โลกใหม่ ณ ขอบฟ้า = Exodus / Julie Bertagna, เขียน ; วลีพร หวังซื่อกุล, แปล
ชื่อผู้แต่งเบอร์แทนญา, จูลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ทีน, 2550.
เลขเรียก823.91 บ828อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLove to share รักคือการแบ่งปันร่วมกันเราอยู่ / ทีมลิทเทิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลิทเทิลธอทล์, 2556.
เลขเรียกBF575.L8 ล879,303.4 ท522ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 / ฐา...
ชื่อผู้แต่งฐานิยา งามศิริ, 2529-
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก371.223 ฐ221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เ...
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ จุลมณฑล, 2503-
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก373.1 ก675ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จังหวัดชลบุรี/ วิสูตร ฉัต...
ชื่อผู้แต่งวิสูตร ฉัตรเชิดชัย.
พิมพลักษณ์ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547.
เลขเรียกว 373.1 ว116ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางสังคมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรร...
ชื่อผู้แต่งบุญมา นาคะวะรังค์.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก371.22 บ525ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับความเอื้ออาทรของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมห...
ชื่อผู้แต่งศศิพิมล วังรัตนากร
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ด้าน การช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละ มุ่งมั่นพัฒนา / กองวิ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา], 2542.
เลขเรียกLB1085 ก44,179.9 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการเรียนรู้พฤติกรรมเอื้อเฟื้อของเด็กจากตัวแบบในนิทานประกอบภาพกับตัวแบบในนิทานประกอบหุ่...
ชื่อผู้แต่งพิมพิไล ทองไพบูลย์, 2498-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอบคุณที่ใส่ใจ = Power of caring / Han Sang Bok ; สุนทรี ลาภรุ่งเรือง แปล.
ชื่อผู้แต่งฮัน, ซังบก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2552.
เลขเรียกBF637.H4 ฮ63,158 ฮ234ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านที่มีต่อการแก้ไขปัญหาประมงชายฝั่งภายหลังประสบภัยธรณีพิบัติ "สึนามิ" (T...
ชื่อผู้แต่งมานิต เพียรทอง.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก362.8 ม453ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา