Found: 31  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเที่ยบการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองระหว่างกลุ่มที...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ ขันตี.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจำแม่น จำเก่ง 100% = Maximize your memory / Ramon Campayo, เขียน ; จตุพร นุตะศะริน, แปล
ชื่อผู้แต่งCampayo, Ramon.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกBF385 ค941,153.14 ค739จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจำแม่นอ่านเร็ว / สุชาดา ลิมปนาทไพศาล
ชื่อผู้แต่งสุชาดา ลิมปนาทไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮับ, 2555.
เลขเรียกBF385 .ส72 2555,153.12 ส42จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉลาดอ่าน / มิ่งขวัญธรรม ฉ่ำชื่นเมือง, บก, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [2545?]
เลขเรียกLB1050.43 .ฉ46,418.4 ม-ฉ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสอ่านเร็ว / ลุงไอน์สไตน์ [text]
ชื่อผู้แต่งลุงไอน์สไตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2553.
เลขเรียกLB1050.54 ล6ถ 2553,418.4 ล42ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสอ่านเร็ว = Hi-speed reading/ ลุงไอน์สไตน์.
ชื่อผู้แต่งลุงไอน์สไตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2554.
เลขเรียกPN 4145 ล629ถ 2554,418.4 ล629ถ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสอ่านเร็ว = Hi-speed reading / ลุงไอน์สไตน์ ผู้เขียน.
ชื่อผู้แต่งลุงไอน์สไตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2552.
เลขเรียกLB1050.54 ล629 2552,372.455 ล629ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสอ่านเร็ว = Hi-Speed reading/ ลุงไอน์ไตล์
ชื่อผู้แต่งลุงไอน์ไตล์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2551.
เลขเรียก418.4 ล242ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสอ่านเร็ว HI-SPEED READING / ลุงไอน์สไตน์.
ชื่อผู้แต่งลุงไอน์สไตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2551.
เลขเรียกLB1050.54 ล242 3/2551,418.4 ล629ถ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเสริมทักษะอ่านคล่อง อ่านเร็วภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 / สำลี รักสุทธี
ชื่อผู้แต่งสำลี รักสุทธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2551]
เลขเรียกLB1573.8 ส713ป1/1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเสริมทักษะอ่านคล่อง อ่านเร็วภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / สำลี รักสุทธี
ชื่อผู้แต่งสำลี รักสุทธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2551]
เลขเรียกLB1573.8 ส713ป1/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านอย่างเร็วเข้าใจง่าย / ศิริพร ลิมตระการ
ชื่อผู้แต่งศิริพร ลิมตระการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556
เลขเรียก418.4 ศ74อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านเร็ว เข้าใจ ไม่มีวันลืม / Mark Tigchelaar, เขียน ; จิรประภา ประคุณหังสิต, แปล
ชื่อผู้แต่งติกเคลาร์, มาร์ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561
เลขเรียกLB1050.54 ต62 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านเร็ว เข้าใจ ไม่มีวันลืม = Read it, get it, and never forget it / มาร์ก ติกเคลาร์, เขียน : จิรประ...
ชื่อผู้แต่งติกเคลาร์, มาร์ก ผู้แต่ง
เลขเรียก418.4 ต374อ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านเร็ว เข้าใจ ไม่มีวันลืม = Read it, get it, and never forget it / มาร์ก ติกเคลาร์.
ชื่อผู้แต่งติกเคลาร์, มาร์ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561.
เลขเรียกLB1050 .ต62 2561,418.4 ต315อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา