Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจจับภาพสัญลักษณ์จากผลิตภัณฑ์สำหรับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม / วิทยานิพนธ์ ของ ธรรมรัตน์ บุญรอ...
ชื่อผู้แต่งธรรมรัตน์ บุญรอด
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 006.8 ธ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อมัลติมีเดียรูปแบบ AR (Augmented Reality) เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามอย่างมีส่วนร่ว...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงษ์ พระลับรักษา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียก006.8 ณ113ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนา Augmented reality ภาพสัตว์ป่าสงวนระยะที่ 1= The development of augmented reality reserved a...
ชื่อผู้แต่งเบญจมาศ ปั้นประสงค์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก006.8 บ532ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented R...
ชื่อผู้แต่งปิ่นสุดา มังคะรัตน์
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.33 ป73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมร่วมกับเทคนิคการสอนแบบซินเนคติกส์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี...
ชื่อผู้แต่งศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกLB1028.3 ศ65 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปั...
ชื่อผู้แต่งสุรัตนาพร ศักดิ์อุดมทรัพย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกLB1028.3 ส75 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสมือน "สะดืออีสาน" อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม = The development of au...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย สหพงษ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก006.8 ธ1711พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบจ...
ชื่อผู้แต่งชวนิดา สุวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2562.
เลขเรียกวจ 371.33 ช274ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนารูปแบบชุดการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ มีสุวรรณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกLB1028.4 ว743ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้สู่การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนด้วยเทคโนโลยี AR = The integr...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก006.8 ร415 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออมให้รวยด้วยกองทุน / สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล
ชื่อผู้แต่งสานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล, 2557
เลขเรียกHG4530 ส-อ 2557,332.024 ส645อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา