Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกD16.166 ด251,301.09593 ด251 ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยรัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกD16.166 ด54,330.9593 ด54ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะไทย / เจ้าของโครงการ : ธนาคารกรุงเทพจำกัด ; บรรณาธิการ : นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งโครงการ "ลักษณะไทย"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2552.
เลขเรียกDS568 .ค94 2552,390 พ733ล ล. 1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง : มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว / บรรณาธิการ ชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว, 2561.
เลขเรียกBJ1528.T5 ส349,179.9 ส172 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีสาน 1 : ศาสนาและวรรณกรรมนิยมในท้องถิ่น / จรัส พยัคฆราชศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งจรัส พยัคฆราชศักดิ์, 2480-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534-
เลขเรียกDS588.ต5 จ47,294.309 จ217อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา