Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมในกำมือ / ริว จิตสัมผัส ; ศราวุธ เอี่ยมเซี่ยม, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งริว จิตสัมผัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เวิร์คพอยท์, 2554.
เลขเรียกBQ4435 ร6ก 2554,294.3422 ร37ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกD16.166 ด251,301.09593 ด251 ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยรัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกD16.166 ด54,330.9593 ด54ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุกเรื่องให้สมปรารถนา บ่วงสื่อยู่อี่ / จิตรา ก่อนันทเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งจิตรา ก่อนันทเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2541.
เลขเรียกDS721 จ6ท 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญชีชีวิต / โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทออฟเซ็ท เพรส, 2548.
เลขเรียกBQ4570.L5 ช62,294.304 พ17บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกของชาโดว์.
ชื่อผู้แต่งชาโดว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสารการพิมพ์, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุญฤทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ของหลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร / ทิพยจักร.
ชื่อผู้แต่งทิพยจักร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2554.
เลขเรียกBQ4210 ท461,294.34 ท461บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธจักรวาลวิทยา / พระมหาหรรษา ธมมหาโส.
ชื่อผู้แต่งพระมหาหรรษา นิธิบุณยากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกBQ4570.C6 ห44,294.315 พ17พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธวิทยา. เล่ม 1 / โดย พร รัตนสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งพร รัตนสุวรรณ.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2499.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / นิธิ เอียวศรีวงศ์ : เขียน ; อรศรี งามวิทยาพงศ์ : บรรณาธิการ...
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543.
เลขเรียกBQ4570.ส6 น65 2543,294.33783 น612พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ / พระเทพเวที (ประยุทธิ์ ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งที่ชาวพุทธควรรู้ 1 / [บรรณาธิการ] อโณทัย เขตต์บรรพต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตามตะวัน, 2548.
เลขเรียกBQ4055 ส716
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา