Found: 82  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 วิธี Relax : กลยุทธ์ช่วยผ่อนคลาย เมื่อร่ายกายตึงเครียด / แพรวพรรณ แพรพิไล.
ชื่อผู้แต่งแพรวพรรณ แพรพิไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2554.
เลขเรียกWM172 พ8ร 2554,155.9042 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 วิธี Relex กลยุทธ์ช่วยผ่อนคลายเมื่อร่างกายตึงเครียด / แพรวพรรณ แพรพิไล, บรรณาธิการเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2555]
เลขเรียก155.9042 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องManagement of depression / วิจารณ์ วิชัยยะ
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ วิชัยยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาร์ดีพี, 2533.
เลขเรียกWM171 ว519m 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการประเมินสถานการณ์ความเครียดการเผชิญความเครียด และผลลัพธ์การปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลู...
ชื่อผู้แต่งผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์คลายเครียด / [รายนามผู้นิพนธ์ จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ... และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ชะอรสิน สุข...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียกBF 575.S75 ช339ก 2541,WM172 ก288 2541,155.9042 ช339ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการใช้ยาป้องกันการเกิด Stress ulcer ของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขอนแก่น = คณะผู้วิจัย จิตรกร สุ...
ชื่อผู้แต่งจิตรกร สุ่มมาตย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดความวิตกกังวลทางสังคมด้วยการบำบัดความคิด-พฤติกรรม / จิตรา ดุษฎีเมธา.
ชื่อผู้แต่งจิตรา ดุษฎีเมธา.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก615.851 จ499ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดความเครียดของผู้ต้องขังวัยหนุ่มโดยวิธีหนังสือบำบัด : รายงานการวิจัย = Stress reduction for y...
ชื่อผู้แต่งอรรจน์ บัณฑิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียกว365.66 อ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดความเครียดของผู้ต้องขังวัยหนุ่มโดยวิธีหนังสือบำบัด : รายงานการวิจัย / โดย อรรจน์ บัณฑิตย์
ชื่อผู้แต่งอรรจน์ บัณฑิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก615.8516 อ345ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของเด็กวัยก่อนเรียนขณะได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธ...
ชื่อผู้แต่งวรลักษณ์ ฆ้องวงษ์
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสิ่งเร้าความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยา...
ชื่อผู้แต่งคณาลักษณ์ ดลเสมอ
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลายทุกข์คลายเครียด / ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ เนียมนัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น่ำกังการพิมพ์, [2549?]
เลขเรียกBQ5495 ณ249ค 2549?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลายทุกข์คลายเครียด / ณรงค์ศักดิ์ เนียมนัด ; ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ เนียมนัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น่ำกังการพิมพ์, 2550, [2007]
เลขเรียกBQ5495 ณ249ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลายเครียดด้วยลมหายใจ : เยียวยาความเครียดด้วยวิถีพุทธ / จอห์น แมคคอนแนล, เขียน ; สุรภี ชูตระกูล, แปล...
ชื่อผู้แต่งแมคคอนแนล, จอห์น
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553, [2010]
เลขเรียกBQ4570.P76 ม859ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา