Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Border : คน พรมแดน รัฐชาติ / ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
เลขเรียกJC323 ย5ด 2559,320.12 ย152ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายและมูลค่าของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 6 จังหวัด / สำน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556
เลขเรียกQL317 ค181,578.7 ค181 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชายแดนกับความหลากหลายของระบบความเชื่อ : การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แลกการครอบงำเชิงสัญลักษณ์ / ...
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกHM621 ช64,ส.ร. 306 ย18ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา / สุชาติ แสงทอง
ชื่อผู้แต่งสุชาติ แสงทอง
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560
เลขเรียกML3545 ส-ด 2560,780.593 ส761ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยาชาติพันธุ์ ทรัพยากรชีวภาพ และสิทธิชุมชน / ยศ สันตสมบัติ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทอินดีไซน์, 2547.
เลขเรียกGF669.3 .น66 2547,304.2 ย18น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยามหลากเผ่าหลายพันธุ์ / องค์ บรรจุน
ชื่อผู้แต่งองค์ บรรจุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2553.
เลขเรียกGN 635 .T5 อ12 2553,390.9593 อ22ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสีชีวิต : อัจฉริยะทางศิลปะของชนชาติพันธุ์ในแดนเหนือ = Color, lineand life : the artistic intellg...
ชื่อผู้แต่งพรสุข เกิดสว่าง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (ศูนย์ความเป็นเลิศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียกGN635.T5 พ4ส 2558,700 พ285ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟโคโลยี/สาหร่ายวิทยา = Phycology / อนงค์ จีรภัทร์.
ชื่อผู้แต่งอนงค์ จีรภัทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
เลขเรียกQK566 อ3ฟ 2559,ส.ร. 579.8 อ152ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา