Found: 98  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNotebook Windows 8.1 สำหรับผู้เริ่มต้น / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล
ชื่อผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกQA76.5 พ553น,004.16 พ63น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของ...
ชื่อผู้แต่งวิรัตน์ ขันเขต.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก530.0712 ว691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา จากโครงการพัฒนาและส่งเสริม...
ชื่อผู้แต่งมนทิรา สังขะรมย์
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย : รายงานวิจัย = Technolog...
ชื่อผู้แต่งอรอุมา โต๊ะยามา.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียกHD9672.T52 อ384ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย = Technology transfer and...
ชื่อผู้แต่งอรอุมา โต๊ะยามา.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียกHD9672.ท92 อ452,QV736 อ4ก 2555,615.19 อ384ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ครั้งที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2550.
เลขเรียก371.1 ก491 2550 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระยะที่ 3 (พ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียกQ183.4.T5 ก643 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเ...
ชื่อผู้แต่งนันทนา กะมณี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก507 น418ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โ...
ชื่อผู้แต่งจักรพงษ์ บุญตันจีน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 / พีระณัฏฐ์ โบกรณีย์.
ชื่อผู้แต่งพีระณัฏฐ์ โบกรณีย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกQ222 พ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุข...
ชื่อผู้แต่งนิวัฒน์ บุญสม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB2806.15 น65 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนสอนตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และวัฏจักรการสืบสอบหาความรู้เพื่อเสริมสร้า...
ชื่อผู้แต่งศศิธร จันทมฤก
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิ...
ชื่อผู้แต่งสำราญ มีแจ้ง
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกLC3998.T5 ส698ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา