Found: 178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นำ" ให้ได้ผล : ศิลปชั้นสูงของการเป็นหัวหน้าคน = Why leaders con''t lead / โดย Warren Bennis.
ชื่อผู้แต่งBennis, Warren.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อัลฟ่ามีเดีย, 2543.
เลขเรียกHD57.7 บ817,658.4 ม879 ล.5
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 กฎทองเพื่อความสำเร็จของการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการทุกระดับ / ริชาร์ด เทมพลาร์, มรกต เบญจวัฒน...
ชื่อผู้แต่งเทมพลาร์, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2550.
เลขเรียกHD31 ท637,658 ท637ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ประสบการณ์ 50 วิสัยทัศน์ ของ 50 ผู้นำ = Good to great 50 CEOs of Thailand 2010-2011 / สำนักงาน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็ม มัลติมีเดีย, 2554
เลขเรียกHF 5386 ห28ห 2554,658.4092 ก741 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCEO PR \& IMAGE : ยุทธวิธีการสร้างภาพลักษณ์ผู้บริหารด้วยการจัดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ / พจน์ ใจ...
ชื่อผู้แต่งพจน์ ใจชาญสุขกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค, 2548.
เลขเรียกHD38.2 .พ23 2548,658.4 พ23ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCEO โลกตะวันออก / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2547.
เลขเรียกHD38.2 ก365 2547,658 ก198ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCEO โลกตะวันออก / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ชื่อผู้แต่งก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2548
เลขเรียกHD38.2 ก55 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCEO ในสามก๊ก / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
ชื่อผู้แต่งเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปันปัญญา, 2558.
เลขเรียกPL3275.T4 ป-ซ 2558,658.4092 ป769ซ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEQ สำหรับผู้นำ / ผู้เขียน Daniel A. Feldman ; แปลและเรียบเรียงโดย วราภรณ์ สืบสหการ
ชื่อผู้แต่งเฟลด์แมน, แดเนียล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ต, 2547.
เลขเรียกBF576 ฟ635 2547,HD38.2 ว321e 2547,152.4 ฟ57อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEQ สำหรับผู้นำ = Emotionally intelligent leadership / Daniel A. Feldman ผู้เขียน ; วราภรณ์ สืบสหกา...
ชื่อผู้แต่งเฟลด์แมน, แดเนียล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546.
เลขเรียกHD57.7 ฟ7อ 2546,153.9 ฟ635อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องManagement book brief : no. 13-16 / วิริญญ์บิดร วัฒนา, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543
เลขเรียกHD30.28 ม83 2543,658.4 ม879 ล.13-16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องManagement matrix : วิทยายุทธ์ 4 ขั้น สู่การเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยม / อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [254-]
เลขเรียกHD30.28 อ366ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStandOut สร้างจุดเด่นเน้นจุดแกร่ง / Marcus Buckingham ; พิธาน เอกวิทย์ แปล
ชื่อผู้แต่งบักกิงแฮม, มาร์คัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกHD53 บ246,658.4063 บ111ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Journey to Exccellence : ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ / สุธี ปิงสุทธวงศ์ และ วลีพร ธนาธิคม.
ชื่อผู้แต่งสุธี ปิงสุทธวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโนกราฟฟิก, 2550.
เลขเรียกHD30.28 ส786ก 2550,650.1 ส443ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา