Found: 169  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดการอ่านให้เก่ง / สมบัติ จำปาเงิน, สำเนียง มณีกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2548.
เลขเรียกLB1050 ส43,418.4 ส165ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดการอ่านให้เก่ง / สมบัติ จำปาเงิน, สำเนียงมณีกาญจน์
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์, 2557.
เลขเรียกLB1050 ส254ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดการอ่านให้เก่ง/ สมบัติ จำปาเงิน, สำเนียง มณีกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกLB1050 ส254ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองปฏิบัติจริงเพื่อหาแนวทางบริการวิชาการสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนชนบท โดยการสนับสนุนของ UNESC...
ชื่อผู้แต่งฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, [2536].
เลขเรียก028.7 ฉ178ก2 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพุธเสริมปัญญาโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) / สารนิพนธ์ ของ เพ็ญลักษณ์ สีอ่...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญลักษณ์ สีอ่อน
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 028.55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์...
ชื่อผู้แต่งบุญล้อม ภูขามคม.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์, 2554.
เลขเรียกว028.9 บ43ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการอ่านวันละนิดพุทธศาสนสุภาษิตอยู่ในใจของโรงเรียนสาครวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร / พสิษฐ์ ...
ชื่อผู้แต่งพสิษฐ์ โกศลอินทรีย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 372.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุนิสัยการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร / นิลเนตร นิลปร...
ชื่อผู้แต่งนิลเนตร นิลประดิษฐ์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2528.
เลขเรียกZ1003.5.T5 ก499 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2529.
เลขเรียกZ1003.5.T5 ก499 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน : สรุปรายงานและเอกสารทางวิชาการ ตุลาคม - ธันวาคม 2528 / กรมว...
ชื่อผู้แต่งการประชุมปฏิบัติการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (2528 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2530?].
เลขเรียก028.55 ก475ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระป...
ชื่อผู้แต่งมาโนช นันทพรม
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ495.918 ม456ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความต้องการของผู้อ่านและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการขยายตัวของนิตยสาร "ทางเพศ" : ศึกษาเฉพ...
ชื่อผู้แต่งกฤติกา นพรัตน์, 2505-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา