Found: 262  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีมหัศจรรย์ยามเช้า : สร้างลูกรักการอ่าน / Nam Mi-Young, เขียน ; กาญจนา ประสพเนตร, แปล.
ชื่อผู้แต่งนัม, มียอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกZ1037 น65,649.58 น433ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 เรื่อง 2 รางวัล : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลในการประกวด...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
เลขเรียกDS586 จ216,808.84079 จ216ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRead to lead อ่านอย่างผู้นำ / ณัชร สยามวาลา
ชื่อผู้แต่งณัชร สยามวาลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2560
เลขเรียกLB1050 ณ-ร 2560,028 ณ261ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRead to me : คู่มือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการปลูกฝังเด็กน้อยให้รักการอ่าน / โดย เบอร์นิส อี. คัลลิ...
ชื่อผู้แต่งคัลลิแนน, เบอร์นิส อี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ไทม์ ไลฟ์, 2542?]
เลขเรียก649.58 ค269ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRead to Me : คู่มือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการปลูกฝังเด็กน้อยให้รักการอ่าน / เบอร์นิส อี. คัลลิแนน
ชื่อผู้แต่งคัลลิแนน, เบอร์นิส อี.
พิมพลักษณ์[ฮ่องกง] : ไทม์ ไลฟ์ เอเชีย, ม.ป.ป.
เลขเรียก649.58 ค117ร ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการให้ความรู้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / [ผู้วิจัย, เรืองศัก...
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550.
เลขเรียกZ1003 ร863 2550,372.4 ร863ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดการอ่านให้เก่ง ถนอมวงศ์ ลำยอดมรรคผล.
ชื่อผู้แต่งถนอมวงศ์ ลำยอดมรรคผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2523.
เลขเรียกLB1050 ส254ก 2557,495.9184 ถ181ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดการอ่านให้เก่ง / สมบัติ จำปาเงิน, สำเนียง มณีกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2548.
เลขเรียกLB1050 ส43,418.4 ส165ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดการอ่านให้เก่ง/ สมบัติ จำปาเงิน, สำเนียง มณีกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกLB1050 ส254ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2544.
เลขเรียกLB1050.42 ก44,028 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองปฏิบัติจริงเพื่อหาแนวทางบริการวิชาการสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนชนบท โดยการสนับสนุนของ UNESC...
ชื่อผู้แต่งฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, [2536].
เลขเรียก028.7 ฉ178ก2 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / [เขียน: ไตรร...
ชื่อผู้แต่งไตรรงค์ เจนการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2548.
เลขเรียกLB1050 ต961,372.6076 ต961จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลคุณภาพรายการโทรทัศน์ : โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานและรักการอ่านของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่...
ชื่อผู้แต่งสุทิติ ขัตติยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์, 2549.
เลขเรียกPN1992.55 ส727,791.45 ส779ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา