Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรร...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียกHD1491.T52S2 ด842 2557,630 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ,...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสำนักงานสำนักวิชาการและแผนงาน, 2557.
เลขเรียกHD8039.F32T5 ด7ก 2557,333 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยบูรณาการ "จากหิ้งสู่ห้าง" ครั้งที่ 2 / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2548.
เลขเรียกQ180.ท9 ก64,011.7 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพ และผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544.
เลขเรียก636.3142 ค181 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความช่วยเหลือต่างประเทศกับการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในระดั...
ชื่อผู้แต่งศิริพร วัชชวัลคุ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2551].
เลขเรียก341.759 ศ463ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความร่วมมือไตรภาคี : การปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรเชิงการตลาดนำการผลิต ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2550.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา, 2550.
เลขเรียก334.683 ค181 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและนัยต่อประเทศไทย : รายงานการวิจัย / พิษณุ เหรียญมหาสาร ... [...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ เหรียญมหาสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2558
เลขเรียกHG5782 พ764 2558,ส.ร. 337.15 พ384พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยโครงการร่วมมือวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับมรฑลยุนนาน = Collabor...
ชื่อผู้แต่งพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549.
เลขเรียกS471.T5 พ799ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาสาธารณะเรื่องสภาการเกษตร / จัดทำโดย โครงการพัฒนาสันติวิธีในสังคมไทย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงก...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาสาธารณะเรื่องสภาการเกษตร (2537 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2537.
เลขเรียกHD1486.T35 .ก271
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานความก้าวหน้างานวิจัย"รูปแบบการจัดการองค์กรชาวบ้านสู่การจัดการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภูมินิเวศ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ไตรทิพย์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547?].
เลขเรียกS471.T52K45 ธ394
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องความร่วมมือของเดนมาร์ก เยอรมัน และญี่ปุ่นในการพัฒนาการเกษตรของไทย / ผู้เขียนร...
ชื่อผู้แต่งเขียน ธีระวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียกHD1431 ข752,338.1 ร451 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะผู้นำบูรณาการทางการจัดการ กรณีศึกษาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจและหมอดินอาสา = Manageri...
ชื่อผู้แต่งรุจิรัตน์ พัฒนาถาบุตร
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
เลขเรียกHV7936.P8 ร659ล 2552,363.2 ร 784 ล 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสานสรรค์ความรู้ สู่เกษตรยั่งยืน : ทำเนียบงานวิจัยในโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), 2546.
เลขเรียกวจ S494.5.S86 ส644
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนงานวิจัย ความร่วมมือวิจัย พัฒนาและส่งเสริมพืชวงศ์ถั่วและพืชพลังงานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : โครงก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2551.
เลขเรียก653.65 พ799ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัย ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับกลุ่มเกษตรกรในการผลิตผักปลอดสารเคมีของชุมชนตำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2545?]
เลขเรียก334.683 ค961
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา