Found: 170  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน 100 ชีวิต นักเรียนทุนไทยด้านไอที...ในแดนภารตะ / ฤทัย จงสฤษดิ์, วันทนา รู้หลัก และปริทัศน์ เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 2548.
เลขเรียกLB1049 ห159 2548,005.107 ห15 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับซีมีโอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2533.
เลขเรียกLC1049.8 T5 ผ44 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLa Thailande : continuite du partenariat avec la France = สืบสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่ง...
ชื่อผู้แต่งรวมบทความสัมมนาทางวิชาการ : (2549 : มหาวิทยาลัยปารีส IV)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2551.
เลขเรียกDS575.5.F8 ส235 2551,327.593044 ร54ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มอาชีพ บ้านสูงยางใต้ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร...
ชื่อผู้แต่งสุดาวดี ดีอินทร์
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บทเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ : รายงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ...
ชื่อผู้แต่งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนแม่บทเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (2552 : เพชรบุรี)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
เลขเรียก378.104 ค962ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทยในสหภาพพม่า 24-27 กันยายน 2547/ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทยในสหภาพพม่า (2547 : พม่า)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547]
เลขเรียกLB2378.T5 ก64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : รายงา...
ชื่อผู้แต่งสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555.
เลขเรียก378.0162
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมระดับชาติ เรื่อง อาณาบริเวณกษาในประเทศไทย / ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [tex...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียก378.104
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมระดับชาติเรื่องอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย ; วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมระดับชาติเรื่องอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย : (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 379.129 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประสานงานอุตสาหกรรม = Industrial cooperation / วีระพันธ์ สิทธิพงศ์ ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวีระพันธ์ สิทธิพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542.
เลขเรียกHD2955.5 .T5 ว6ก 2542,658 ว37ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนเพื่อการเรียนร่วมสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเ...
ชื่อผู้แต่งสมเกตุ อุทธโยธา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบจำลองระบบความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวัน...
ชื่อผู้แต่งพูลศักดิ์ ศรีวรมย์, 2511-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานีกับวิทยาลัยเทคนิคปทุมธ...
ชื่อผู้แต่งสุภาพ ผลาพิบูลย์, 2497-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนการศึกษาร่วมกับภาคเอกชน ของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิค กลุ่มอาชีวศึกษาภาคตะวันออก / สนั่น เขีย...
ชื่อผู้แต่งสนั่น เขียวระยับ
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกLC1047.825.T5 ส198ก,378.103 ส 104 ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา